کودکان آنگونه که زندگی می کنند، می آموزند ...

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کودکان آنگونه که زندگی می کنند، می آموزند ...

[=&quot] کودکان آنگونه که زندگی می کنند،[/]
[=&quot] می آموزند[/]
[=&quot] و[/]
[=&quot]آنگونه که می آموزند،[/]
[=&quot] زندگی می کنند.[/]

[=&quot]اگر با گذشت زندگی کنند، می آموزند که صبور باشند.[/]

[=&quot]اگر با تشویق زندگی کنند،
[/]

[=&quot]می آموزند که متکی به نفس باشند.[/]

اگر زندگی کودک مبتنی بر اصول و برنامه و ضوابطی باشد؛
کودک نظم و ترتیب را می آموزد.

###
اگر در تماس با کودک به قو لهای داده شده عمل شود؛
کودک وفای به عهد را می آموزد.

[=arial black]اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود؛
یاد می گیرد، خود و دیگران را دوست بدارد.

:Gol::Gol::Gol:

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه نام خدا و یاد خدا باشد

:Gol::Gol::Gol:

کودک خداشناسی را می آموزد.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه عدالت و مساوات باشد
کودک عدالت خواهی را می آموزد.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه استهزاء و ریشخند باشد
فردی خجالتی و متزلزل بار می آید.

اگر سلوک رفتار با کودک همراه زور و پرخاشگری باشد،

فردی مضطرب و پرخاشگر بار می آید.

موضوع قفل شده است