زن و اشتغال - تجاوز 30 سیاه پوست به یک خبرنگار و تجاوز به 31 نظامی آمریکایی

تب‌های اولیه

88 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زن و اشتغال - تجاوز 30 سیاه پوست به یک خبرنگار و تجاوز به 31 نظامی آمریکایی

زن و اشتغال

کار و اشتغال زنان از ابعاد مختلفي مورد توجه اسلام بوده است در زير به برخي از اين موارد اشاره مي کنيم:
1. حکم اسلام
در نظام حيات اسلامي بار تأمين معاش و زندگي بر دوش مردان است و زنان در اين زمينه مسؤوليتي ندارند. اين بخاطر رأفت اسلامي است که زن بتناسب جنبه هاي رواني و عاطفي در کاري انجام وظيفه کند که امکان آن برايش موجود باشد.
اسلام در رعايت حال زنان حتي فرمود که پدر مي تواند پسر خود را جبراً به کاري درآمد زا مشغول نمايد تا او تهيه معيشت کند ولي چنين جبري درباره دختران روا نيست. او داراي طبعي ظريف و روحي حساس است و عادلانه نيست کارهاي مردانه که سفت و سخت و خشنند بر آن ها بار شود.
زن نه در خانه پدر و نه در خانه شوهر ناگزير به کار و تلاش براي تأمين معيشت نيست، اجباري ندارد که در محيط خشن و توأم با سر و صداي کارخانه ها و يا در عمق معادن و زير زمين ها به تحمل صدمات و مشقات بپردازد. و نان براي اعضاء خانه فراهم کند. اين امر بويژه در ايام عادت ماهانه و در دوران حمل و شير دهي ستم عظيمي براي زن به حساب مي آيد. پس چه بهتر که او به کار لطيف و ظريف خود بپردازد و شوهر او به تأمين معيشت و تحمل بار نفقه اش اقدام کند.
2. وظيفه اساسي زن:
آن چه اسلام خواستار آن است اين که زن زندگي ساز و هنرمند باشد. هم عامل آرامش و سکون باشد و هم بهشت را زير قدم خود داشته باشد. اولي را در سايه خوب شوهرداري و دومي را در سايه تربيت نسل و مادري.
مرد در ميدان مبارزه زندگي خسته و کوفته مي شود، ناگزير بايد به گوشه اي از ميدان پناه برد و در آن جا به استراحت بپردازد. آن گوشه ميدان خانه است که محل سکون و آرامش اوست، يعني همان جائي که تمرين جهاد زن آغاز مي گردد.
(جهاد المرأه حسن التبعل). خانه فاطمه ـ عليه السلام ـ آن چنان پناهگاهي بود که علي ـ عليه السلام ـ آن مرد رزم هرآنگاه که خسته و مانده مي شد به خانه فاطمه و به او پناه مي برد و به تعبير خود ساعتي آرامش مي يافت و دل را سبک مي کرد.
هم چنين کودک بي پناه به دامان مادر پناه مي برد و اين مادر است که دست کودک را در دست و ذهنش را متوجه خود دارد. او را بهشتي و يا جهنمي مي کند. لطافت و ظرافت طبع مادر ايجاب مي کند که در سنگر خانواده سرگرم و براي فرزندان خويش مادر و براي شوهرش همسر باشد. و اين دو کار و اصولا همه کار زنان خدمت است، خدمتي که براي آن اجر و پاداشي فوق العاده در نظر گرفته شده است. امام صادق درباره نمونه اي از ارزش خدمت زن مي فرمايد: هيچ زني نيست که شوهرش را از شربت آبي سيراب سازد، جز آن که براي او بهتر از يک سال عبادت است، آن هم عبادتي که در آن روزها روزه دار و شبها قائم به تهجد باشد. (ج14، وسايل).
ادامه دارد...

3. زن و خدمت اجتماعي:
در عين حال اين سخن بدان معني نيست که ورود زن در عالم خدمات اجتماعي امري تحريم شده است. کار زنان حرام نيست و حتي در مواردي شايد در حد واجب کفايي باشد.
در دنياي اسلام ما براي برخي از خدمات نياز به کار زنان داريم مثلا براي تربيت دختران نياز به معلم زن است، براي درمان زنان و بانوان نياز به پزشک زن است، حتي براي کارهاي پرستاري و زخم بندي و مداواها نياز به خدمت زنان مي باشد.
بر اين اساس غرض ما نفي کار زنان و خدمت آن ها به اجتماع نيست از آن بابت که جامعه و دولت به آن شديدا نياز دارند. ولي مسأله اين است که اين کار نبايد به بهاي همه چيز تمام شود و مثلاً شرف و حيثيت زن لکه دار، دامن اجتماع آلوده و نسل انساني ضايع گردد. کاري بايد براي زنان تهيه شود که در آن جداً مردان وامانده باشند و در همين کار هم ايمان و شرف او و فرزندان بايد حفظ گردد و زندگي خانوادگي متزلزل و بي رونق نگردد.
4. لزوم کار براي زن:
ما حتي براي زنان در موردي مسأله اشتغال را ضروري مي دانيم و اين امر بخاطر موارد ذيل است.
4-1. بيکاري در خانه و نداشتن يک اشتغال که در ساعات فراغت بدان سرگرم گردد موجب احساس تنهائي، آزردگي و ملالت است و زن را بصورت موجودي زنداني در حصار خانواده در مي آورد که اين خود امري نگران کننده است.
4-2 . وجود يک کار و سرگرمي در ساعات فراغت مي تواند سببي براي احساس استقلال بيشتر و رهائي در وابستگي شديد مالي به همسر باشد. درست است که شوهر موظف است هزينه هاي ضروري همسرش را تأمين کند ولي براي بسياري از زنان سخت و ناگوار است که در هر موردي بسوي شوهر دست دراز کنند. بويژه در آن گاه که شوهر اندکي ممسک باشد. وجود يک کار و سرگرمي بهر ميزان که درآمدش اندک باشد او را از استقلال مالي نسبي برخوردار خواهد کرد.
4-3. درآمد هاي اندک زن که در سايه کارهاي ولو کوچک حاصل شود در مواردي کارساز و حلال مشکل خواهد بود و باعث مي شود گرهي از زندگي گشوده شده و اعضاي خانواده از فراغت و آسايشي ولو نسبي برخوردار گردند و بار حادثه بر اعضاي خانه سنگين نيايد.
4-4. تمرين کار و کسب درآمد براي روزهاي حادثه و پيشامدهاي ناگوار زندگي و ايام مرگ همسر و تنهائي مي تواند مفيد باشد و زن را از قيد وابستگي ها رهائي دهد. او باشد و فرزندان خود و درآمدي اندک. و ما در تاريخ حيات بشر، حتي در محله ها و منطقه ها از اين شير زنان بسيار ديده ايم.
4-5 . ما معتقديم بيکاري زن به مراتب خطر آفرين تر از بي کاري مرد است، هم در جنبه ابتلاآت جسماني و رواني فرد و هم در رابطه با حيات اجتماعي و وسوسه گري ها و سخن چيني ها و تن دادن به گناهان.
5. زيان کار زنان:
کار زنان در محيط خارج خانه با دشواري هاي متعدد همراه و حتي در مواردي مسأله آفرين است.
5-1. بر اساس تحقيقات بخشي از اختلافات و درگيري هاي خانوادگي مربوط به کار زنان است که بر اثر آن بخشي از وظايف و مسؤوليت هائي که مرد متوقع از زنان است بر زمين مي ماند.
5-2. در اثر کار مادران فرزندان ناگزيرند در محيطي دور از محيط خانواده و در پرورشگاه ها زندگي کنند که اين امر خود عقب ماندگي در رشد رواني را سبب مي شود. بر اساس تحقيقات علمي چنين کودکان ديرتر نشستن را مي آموزند، دير به حرف مي آيند، ديرتر مي ايستند، پرخاشگر و متجاوزند، پرتوقعند. در آينده کمتر حاضرند با طيب خاطر مسؤوليت بپذيرند.
5-3. عده اي بسيار از کودکان در اثر دوري از مادر احساس بي کسي و تنهائي مي کنند و يار و غم خواري ندارند که به او راز دل بگويند. چنين کودکان حتي نسبت به مادر خود بي اعتنا، به حقوق شان بدبين و به رفتارشان بدگمانند.
5-4. اغلب زنان کارمند گرفتار خستگي روحي اند. زيرا مسؤوليت شان سنگين و غير قابل تحمل است. هم بايد کار بيرون را انجام دهند، هم کارهاي خانه را، هم نگهداري فرزند را و هم حفظ آرامش خاطر شوهر را و اين کاري بس سنگين و دشوار است. آن ها حتي وقت ندارند از کودک خود دلجوئي کنند و يا در مهد کودک ها از او احوال بپرسند.
5-5. سنگيني وظيفه و مسؤوليت سبب مي شود که به همسر خود نرسند، به کارهاي او با بي اعتنايي بنگرند، نگاه ها دلسرد کننده و برخوردها يأس آور باشد و اين خود موجب افسردگي ها و اختلاف هاست. بررسي هاي تحقيقي نشان مي دهند که کار بيرون زنان ناسازگاري خانواده را زياد مي کند اگر چه ممکن است از لحاظ اقتصادي منافعي را نصيب خانواده کند.
5-6. و بالاخره بايد بگوئيم که کار زنان سبب مي شود دلبري و جاذبه او اندک شود، او نتواند به سر و وضع خود برسد و با شوهر بصورت يک کارمند اداري برخورد کند و حتي رعايت حقوق را فراموش نمايد. و اين همه سبب تزلزل ارکان حيات خانواده است.
ادامه دارد....

6. شرايط کار زنان:
کار زنان با توجه به نياز جامعه خوب است و حتي در مواردي خاص در حد وجوب کفائي است ولي بشرطي که جوانبي در آن مراعات شود.
6-1. کاري تقريباً نيمه وقت باشد و همه اوقات رسمي و اداري زن را اشغال نکند.
6-2. منافع و مصالح همسر مورد نظر بوده و حقي از او تضييع نشود.
6-3. حقوق کودکان در سايه اين کار ضايع نگردد از آن بابت که در مواردي جبران حقوق از دست رفته امري قريب به محال مي شود.
6-4. حفظ شرف و اصالت خود او مورد نظر باشد و موجبي براي آلودگي و گناه پديد نيايد.
6-5. رفتار او در محيط کار موجب آلودگي و انحراف ديگران و جلب نظر بيگانه نگردد که اين خود عامل نابساماني هاست.
6-6. شغل و کار زن او را از وظيفه اصلي که مديريت کانون و ايجاد گرمي در آن است دور نکند.
6-7. و بالاخره شغل و کار او صرفا هدف خدمتي را تعقيب کند نه ارضاي هوس و غرور، چشم و همچشمي، و سري در ميان سرها داشتن و البته اگر کارش بگونه اي برنامه ريزي شود که هم در زندگي خانوادگي برسد و هم به خدمت اجتماعي بسيار جالب و مناسب خواهد بود.
7. درآمد کار زنان:
زن تن به کار مي دهد و درآمدي توليد مي کند. حتي ممکن است در اين کار مورد تشويق همسر قرار گيرد و او هم موجبات کار او را فراهم کند و زمينه سازي هائي در اين جنبه داشته باشد. ولي اين همه موجب آن نمي شود که شوهر احساس حقي در اين درآمد بکند و يا از زن خواستار شود که کل يا بخشي از آن را در اختيارش بگذارد.
در نظام حيات اسلامي براي زن هم چون مرد مسأله استقلال مالي مطرح است و زنان آزادي اقتصادي دارند. محصول کارشان از آن خودشان است. مي توانند با آن به خريد و فروش بپردازند، ملکي را بخرند و اجاره دهند و يا آن را در راه خير صرف نمايند.
زن داراي حق مالکيت است و او را از اين حق نمي توان محروم کرد. شوهر نمي تواند نفوذي در امور مالي زن داشته باشد و يا در اين رابطه براي او تعيين تکليف کند، مگر آن گاه که زن او را نماينده شرعي و يا وکيل خود در امور مالي نمايد. بر اين اساس کار زن در خارج خانه در عين اجازه از مرد نفعي مالي براي شوهر نخواهد داشت مگر بميزاني که خود زن بخواهد و ببخشد.
8. رسيدگي به امور خانه:
در عين حال ذکر اين نکته ضروري است، آن چه را که گفتيم صورت حقوقي، شرعي و قانوني دارد، بدين معني که شوهر بر اساس قانون حق مداخله در درآمد زن را ندارد و نمي تواند چيزي از او اخذ کند. ولي اين سخن بدين معني نيست که زن هم نتواند در راه مصالح خانواده چيزي را هزينه کند.
انس و الفت زن و شوهر، وحدت و يگانگي آن ها ايجاب مي کند که زن در مراحل حيات بشرط توان براي همسر خود ياور و پشتيبان باشد. در موارد لزوم و در تنگناها او هم خود را شريکي بحساب آورد و سهمي در گرداندن چرخ خانواده داشته باشد.
ما نمي گوئيم زن خود را براي خانواده فدا کند ولي مي گوئيم اگر در حد ايثار از خود گذشتگي نمايد و زير بازوي شوهر را بگيرد جاي دوري نمي رود. زحمات و فداکاري زنان اگر در زندگي دنيوي بدون اجر و پاداش بماند لااقل در سراي آخرت براي او اجري معنوي پديد خواهد آورد و موجب فضيلت و امتيازي از او بر ديگران خواهد بود.

مرکز مطالعات حوزه علمیه قم، علي قائمي - نظام حيات خانواده در اسلام، ص 184 - 189

با سلام
خوب مثل اینکه دیگه ادامه ندارد پس می تون سوال بپرسم.

شرایط کاری که برای خانم ها تعریف شده واقعا خوبه اما موجود نیست و یکی از اساسی ترین سوالاتی که اینجا هست اینه که اساسا شغل زنانه چیه؟ مثال های که از مشاغل زنان زده شده خیلی تکراری و محدود هست در حال که تنوع فعالیت های اجتماعی و مشاغل تو دنیای امروزی خیلی زیاده . واقعا چه مشاغلی اگر شرایط بالا در اون رعایت بشه زنان می تونن توش فعالیت کنن؟؟ فقط پزشکی اون هم پزشک بانوان و پرستاری و معلمی اینجا و بیشتر جوابها در این حیطه گنجانده شده و دیگر هیچ..البته یه سری مشاغل دیگه هم هست که بیشتر جنبه دنیایی داره که بشخصه فقط در حد رفع نیاز اونها رو می پسندم نه یک حرفه (خیاطی و امثالهم)
واقعا ملاک برای اینکه شغلی زنانه باشه چیه؟ این همه علوم زیبا و قشنگ هست نمی شه که به این مثالها بسنده کرد

طرح یک برنامه روشن و کاربردی با جزئیات مشخص و تعریف شده در هدفمندی سیستم های آموزشی و هرز نرفتن عمر جوانان واقعا موثره. بیشتر عمر دختران در نظان اموزشی جامعه صرف می شه ایا ما در مسیر درست حرکت می کنیم؟ همه خانواده ها چه مذهبی و چه غیر مذهبی در این روال قرار دارن لذا چشم انداز شفاف در زمینه شغل بانوان خیلی حیاتی هست

لطفا در یافتن پاسخ کمک کنید
تشکر

بی دل;45985 نوشت:
با سلام
خوب مثل اینکه دیگه ادامه ندارد پس می تون سوال بپرسم.

شرایط کاری که برای خانم ها تعریف شده واقعا خوبه اما موجود نیست و یکی از اساسی ترین سوالاتی که اینجا هست اینه که اساسا شغل زنانه چیه؟ مثال های که از مشاغل زنان زده شده خیلی تکراری و محدود هست در حال که تنوع فعالیت های اجتماعی و مشاغل تو دنیای امروزی خیلی زیاده . واقعا چه مشاغلی اگر شرایط بالا در اون رعایت بشه زنان می تونن توش فعالیت کنن؟؟ فقط پزشکی اون هم پزشک بانوان و پرستاری و معلمی اینجا و بیشتر جوابها در این حیطه گنجانده شده و دیگر هیچ..البته یه سری مشاغل دیگه هم هست که بیشتر جنبه دنیایی داره که بشخصه فقط در حد رفع نیاز اونها رو می پسندم نه یک حرفه (خیاطی و امثالهم)
واقعا ملاک برای اینکه شغلی زنانه باشه چیه؟ این همه علوم زیبا و قشنگ هست نمی شه که به این مثالها بسنده کرد

طرح یک برنامه روشن و کاربردی با جزئیات مشخص و تعریف شده در هدفمندی سیستم های آموزشی و هرز نرفتن عمر جوانان واقعا موثره. بیشتر عمر دختران در نظان اموزشی جامعه صرف می شه ایا ما در مسیر درست حرکت می کنیم؟ همه خانواده ها چه مذهبی و چه غیر مذهبی در این روال قرار دارن لذا چشم انداز شفاف در زمینه شغل بانوان خیلی حیاتی هست

لطفا در یافتن پاسخ کمک کنید
تشکر

سلام دوست گرامی:Rose:

من نظر کارشناسانه ندارم این فقط یه نظر شخصی هستش:Cheshmak:

به نظر من ادم زمانی از خودش رضایت داره که بتونه کاری رو پیدا کنه که مرتبط با زمینه تحصیلیش بوده چون انسان حداقل 4سال و حداکثر 10 سال از عمرشو میذاره واسه تحصیلات پس نمیشه در نهایت بره شغلی رو پیدا کنه که هیچ ارتباطی به مدرک تحصیلیش نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!

البته بحث کسایی که فقط میخوان وارد دانشگاه شن و مهم نیست رشته چی باشه فرق میکنه:Gig:

ولی در کل شما هر کاری رو که دلت میخواد میتونی انجام بدی به شرط اینکه حد و حدود شرعی و اسلامی و رابطه با بقیه رو بتونی رعایت کنی همین

ان شاالله هممون به حرفه ای که دوست داریم برسیم:ok:

[="Plum"]التماس دعا[/]

در مشاوره ها به برخی مشکلات، علل و سئوالاتی در زمینه اشتغال زنان مواجه می شویم
من برخی از اینها را می شمارم:
1- برخی خانم ها تنها و تنها کار را برای این انتخاب می کنند که دستشون تو جیب خودشون باشه و از شوهرشان پول گدایی نکنند( برای حفظ و احساس ارزشمندی و مناعت طبع)

2- برای این که شوهرشان به دلیل بیماری، اعتیاد و عیاشی و ولخرجی مخارج خانه را نمی دهند.

3- بسیاری از خانم ها که مجبورند کار کنند در جایی به کار گرفته می شوند که تناسبی با رشته تحصیلی یشان نیست. به عنوان نمونه خانمی می گفت من فوق لیسانس دارم در شرکت حتی گاهی از من می خواهند کار آب دارچی را انجام دهم.

4- مردان محل کار یا ارباب رجوع ها برای ما مزاحمت ایجاد می کنند.
نمونه : در مشاوره با دخترانی مواجه می شویم که مجبورند برای جهیزیه و حتی مخارج درمان والدین کار کنند ولی مسئول شرکت که متوجه استیصال او شده از او در خواست رابطه و در غیر این صورت اخراج دارند

5- از سویی دیگر
زنانی که شوهرانشان بادختران و زنان دیگری همکار هستند احساس نا امنی می کنند
و در بسیاری موارد برای ایم احساس خود مدرک قابل قبول دارند( اس ام اس های عاشقانه به همکار خانم یا از همکار خانم و....)
کم نیستند مردانی که هر ماه قول می دهند که اشتباه شده موضوع را به خانواده ها و...نکشانید من توبه می کنم و دوباره روز از نو روزی از نو

6- از سوی دیگر
بسیاری از مردانی که همسرانشان با مردان ارتباط کاری تنگاتنگ دارند احساس خوبی ندارند و این احساس را در قالب بهانه گیری و....ابراز می کنند.

7- خانم های شاغل اغلب شکایت می کنند که همسران ما بی توجه به سنگینی کار ما دارند یعنی همه کارهایی که یک زن خانه دار باید انجام دهد به اضافه کار خودمان را باید به دوش بکشیم.

8- برخی از خانم ها از در آمد خود برای خودشان خرج می کنند و کاری به بدهی ها و وام ها و...ندارند به همین دلیل مردان شکایت می کنند که نفقه برای چه بر من واجب باشد من هم از زیر بار نفقه در می روم. چون خانم به همان میزان که انرژی برای کارش می گذارد به همان میزان از تمکین و مسئولیت هایش کم می گذارد و اگر کم نگداری اجباری و در د اسقاط تکلیف است و از نشاط و سرزندگی خبری نیست.

9- گل رشد شخصیت یک فرد در کودکی است این امر مورد قبول روان شناسان و اسلام است وقتی خانمی کار می کند مجبور است تربیت کودکش را به مهد و...بسپارد و این امر ضربه ای به رشد کودک می زند.

بی دل;45985 نوشت:
با سلام
خوب مثل اینکه دیگه ادامه ندارد پس می تون سوال بپرسم.

شرایط کاری که برای خانم ها تعریف شده واقعا خوبه اما موجود نیست و یکی از اساسی ترین سوالاتی که اینجا هست اینه که اساسا شغل زنانه چیه؟ مثال های که از مشاغل زنان زده شده خیلی تکراری و محدود هست در حال که تنوع فعالیت های اجتماعی و مشاغل تو دنیای امروزی خیلی زیاده . واقعا چه مشاغلی اگر شرایط بالا در اون رعایت بشه زنان می تونن توش فعالیت کنن؟؟ فقط پزشکی اون هم پزشک بانوان و پرستاری و معلمی اینجا و بیشتر جوابها در این حیطه گنجانده شده و دیگر هیچ..البته یه سری مشاغل دیگه هم هست که بیشتر جنبه دنیایی داره که بشخصه فقط در حد رفع نیاز اونها رو می پسندم نه یک حرفه (خیاطی و امثالهم)
واقعا ملاک برای اینکه شغلی زنانه باشه چیه؟ این همه علوم زیبا و قشنگ هست نمی شه که به این مثالها بسنده کرد

طرح یک برنامه روشن و کاربردی با جزئیات مشخص و تعریف شده در هدفمندی سیستم های آموزشی و هرز نرفتن عمر جوانان واقعا موثره. بیشتر عمر دختران در نظان اموزشی جامعه صرف می شه ایا ما در مسیر درست حرکت می کنیم؟ همه خانواده ها چه مذهبی و چه غیر مذهبی در این روال قرار دارن لذا چشم انداز شفاف در زمینه شغل بانوان خیلی حیاتی هست

لطفا در یافتن پاسخ کمک کنید
تشکر


سلام و وقت بخیر

ببینید اون طور که شما مایل هستید به پاسخ برسید نمی توان به این سوال پاسخ داد، بلکه یک سری کلیت هایی عنوان می شه شما از قالب آن باید به جزئیات پی ببرید.
چرا که حیطه ی اشتغال بسیار گسترده است و از سوی دیگر ما از موقعیت شما بی اطلاع هستیم، و خود شما با توجه به موقعیت خود و موقعیت های شغلی پیش رو باید دست به انتخاب بزنید.

یکی از نکات را جناب حامی عنوان نمودند و باید برای شروع هر کاری به عنوان کلید اصلی باید بدان نگاه کرد و آن اشتغال در محیط هایی هست که حدود شرعی لازم رعایت بشود و برخلاف آموزه های دینی نباشد. اگر این مورد رعایت شود بسیاری از مشکلاتی که هنگام اشتغال بانوان با آن مواجه هستیم و جناب حامی هم در این تاپیک به آن اشاره کردند را با آن مواجه نمی شویم

نکته ی دوم: اشتغال در شغل هایی هست که روحیه ی زنانه در آن حفظ شود. برخی از شغل ها نیروی جسمی و روحی بالایی را می طلبد. خانم ها هم گاهاً در آن عرصه وارد شده اند، موفق هم بوده اند اما به دلیل انرژی زیادی که صرف می شود در زندگی خانوادگی، در امور منزل، رسیدگی به همسر و فرزندان دچار مشکل می شوند.

نکته ی سوم: شغلی که شخصیت شما را زیر سوال نبرد و همچنین شما را در تیررس تهمت و بدگمانی قرار ندهد. شما گاهی وارد برخی از شغل ها می شوید، خودتان هم به حد و مرزها و خط قرمزها پایبند هستید اما به جهت وجه ی آن شغل در اجتماع و دیدگاه عام نسبت به این جایگاه اجتماعی شما نیز در معرض یک سری از بدگمانی ها قرار می گیرید و دیگر آن جایگاه والایی را که قبلاً داشتید را در حال حاظر ندارید؛ واقعاً چنین شغل هایی هر چند درآمد خوبی داشته باشند اما ارزشش را ندارند؛ چرا که گاهاً قرار گرفتن در آن موقعیت شغلی باعث می شود برخی افراد پیشنهادهای دور از شانی نیز به شما بدهدند که اصلاً مناسب شما نیست

نکته ی چهارم: پرمسلم شغل شما باید با علایق و توانمندی های شما هم سو باشد. اشتغال در شغلی که به آن علاقه داریم باعث می گردد از لحاظ روحی کمتر خسته شویم و با روحیه و میل بهتری به آن شغل بپردازیم، در ساعات غیرکاری نیز کمتر تنش داشته باشیم
گاهی در محیط کار تنشی به ما وارد می شود که ساعت ها پس از کار با ما همراه است.

نکته ی پنجم: ساعات کاری مناسب؛ برخی از شغل ها تا شب هنگام دیروقت ادامه دارند، و این مناسب نیست، گاهی هم خانم متاهل است و یک کار تمام وقت دارد که باعث می شود زمان کافی برای همسر و فرزندانش نداشته باشد.

تشکر از جواب خوبتون دوست گرامی
حقیقت اینه که تو جامعه ما خیلی سخته شغلی با این شرایط برای خانم ها یافت. مگر اینکه استقلال داشت و برای خود کار کرد. من خودم بشخصه خیلی از فرصت های شغلی رو به خاطر حساسیت ها لازم از دست میدم در صورتی که کار کردن برای شخص خودم ضروری هست و این برای خیلی از افراد دیگه ای هم که می شناسم صدق می کنه.فرهنگ عمومی جامعه ما اصلا فضای خوبی نداره

و دیگه اینکه از طرفی حرفهایی زده می شه مبنی بر اینکه ممانعتی برای کار خانم ها نیست و فعالیت اجتماعی لازمه و از طرف دیگه مطالبی گفته می شه که یعنی کار نکنی بهتره!!! و هزار تا ضرر داره واسه فرزند و خانه :Ghamgin: و یکی از موانع که اینجا هم ذکر شده خانه داری و کارهای منزل هست در صورتی که این در حیطه وظایف اصلی و واجب خانم نیست .اگه خانمی تو این زمینه انتظار مساعدت داشته باشه از جانب همه غیر منطقی و نادرست تلقی می شه کما اینکه اینجا هم مثالش اومده در همین تاپیک! واقعا چرا این مسئله قابل هضم نیست برای خیلی ها؟؟؟ هر چند خانم های شاغل سعی در برنامه ریزی می کنن اما باز این زنجیره موانع می رسه به اینکه فشار کاری باعث عدم رسیدگی به وظایف اصلی( همسر و تربیت فرزند) می شه پس کار خوب نیست واسه خانم ها!!
واقعا حرفهای مدرن و با باقی مطالب با هم قاطی شده و فقط یک تناقض ایجاد کرده بدون یک باور صحیح و روشن در این حیطه.

زنان در فرهنگ و اعتقاد مذهبی تحت یشار دو سویه هستن یک جامعه که اصلا هیچ توجهی به این مسائل نداره و دوم باورهای دینی خود و خانواده شون از باب مخالفت با اشتغال و آسیب های اون!

البته کار منزل در اسلام جزء وظایف زنان شمرده نشده اما همسرداری و تربیت فرزند چرا.
اگر چه عدم انجام کار منزل برای بانوی ایرانی غیرقابل هضم است اما کمک در امور منزل از جانب مرد ایرانی این روزها تقریباً پذیرفته شده است، یکی از علت های آن فرهنگ ایرانی است، دیگری نقش زن در مسائلی چون همسرداری و تربیت فرزند است که می طلبد امور منزل را انجام دهید! و البته الگو گیری ما از سرور زنان عالم، فاطمه ی زهرا سلام الله علیها

درست است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بافتن چنین شغلی سخت است اما غیر ممکن نیست. به خدا توکل کنید

10. توقعات بی جای برخی از آقا پسرها برای شروع زندگی!
این روزها در مشاوره ها موارد زیادی داریم که دخترخانم می گوید خواستگاری دارم که همه ی شرایط او خوب است اما حتماً شرط گذاشته است که باید شاغل باشی در حالی که من علاقه ای به اشتغال ندارم، مخصوصاً این که ایشان می گویند نحوه ی هزینه کردن و خرج نمودن حقوقت باید به عهده ی من(شوهر) باشد!

و یا آقا پسرها می پرسند با توجه به سطح زندگی ها آیا منطقی نیست که ما از دخترخانم بخواهیم پا به پای ما کار کند؟

شاید در نگاه اول پرسش این دست از آقاپسرها آن قدرها هم غیرمنطقی و بی جا به نظر نیاید ولی بعد که بیشتر نسبت به موقعیت ایشان اطلاع حاصل می کنیم می بینیم که یا وام های سنگین برداشته اند، یا قبلاً ورشکست کرده اند و خلاصه این که یک مشکل مالی دارند! حالا انتظار دارند دختر خانم این مشکل مالی را برطرف کند!

مثل آن خانمی است که می گفت: هشت ماه بود ازدواج کرده بودم شوهرم سرکار نمی رفت، بعد از هشت ماه دیگر خیلی جدی گفتم یا یک کار پیدا می کنی یا طلاق، رفت و بعد از دو ساعت برگشت، گفت کار پیدا کرده ام؛ دیدم بله! کار پیدا کرده منتها برای من، نه خودش!!!

سلام دوستان
عرض ادب و احترام
موارد زیر که در چند پست تقدیم حضورتان می شود از این تاپیک در انجمن خودمان گرفته شده

از آن‌چه ما را به اين يقين مي‌رساند كه مكان اصلي كار كردن براي زن خانه است؛ مي‌توان موارد زير را برشمرد:

1- تكوين جسماني زن و مرد متفاوت است؛ در نتيجه زن نمي‌تواند كارهايي را كه براي مردان است، به خوبي انجام دهد؛ و مسائلي چون حيض و نفاس و حمل و شيردهي او را درگير مي‌كند.

2- كاري با موفقيت همراه است، كه برپايه تخصص بنا شده باشد؛ و هر فرد در آن عمل ويژه‌اي انجام دهد. زندگي خانوادگي نيز ميدان كاري بزرگي‌است، و هر يك از زن و مرد وظيفه‌اي دارند؛ وظيفه تأمين نفقه و هزينه زندگي زن و فرزند، و كار براي به دست آوردن آن به دوش مرد است و زن رعايت خانواده و پرورش فرزندان، شيردهي به نوزادان، محبت مادري، و انجام كارها و وظايف خانه‌داري را برعهده دارد.

3- انجام كارهاي منزل و رسيدگي به امور فرزندان معمولاً تمام وقت زنان را مي‌گيرد؛ بنابراين كار كردن زن در خارج از خانه، عملاً از تمركز و توجه زن نسبت به وظيفه مادري و امور منزل مي‌كاهد و زن نمي‌تواند امور خانه‌داري را به وجه احسن انجام دهد و يا در انجام وظايف اصلي خود سربلند و موفق باشد؛ بلكه فشارها و دغدغه‌هاي بسياري خواهد داشت كه او را از پاي درمي‌آورد.

ادامه دارد ...

آثار منفي كار زنان

تأثير منفي كار زنان بر كودكان: اطفال به رعايت و مهرباني نياز دارند، واين مهر و محبت را تنها در مادر خود مي‌يابند؛ و مادر كسي است كه درد دل خود را با او در ميان مي‌گذارند؛ اين مادر است كه به آن‌ها راه درست را مي‌نماياند و آن‌ها را با عواطف و با تربيت صحيح بار مي‌آورد؛ طبعاً وقتي زن خسته از كار برمي‌گردد، چنان از مسؤوليت‌ها و گرفتاري‌هاي محيط كار خسته و درمانده‌است، كه كودكان را تنبيه و توبيخ مي‌كند، يا بر آن‌ها فرياد مي‌كشد و يا به آن‌ها بي‌اعتنايي مي‌كند؛ در نتيجه كودكان كه مدت طولاني دوري مادر را تحمل كرده‌اند؛ رنج و سختي مضاعفي نيز خواهند كشيد- و اين به ويژه بر اطفال كم‌سن و سال تأثير سلبي بسياري خواهد گذاشت؛ چنان‌چه از نظر اخلاقي آسيب‌پذير خواهد بود و با عقده و احساس ذلت بار خواهد آمد و يا دچار افسردگي و پرخاشگري خواهد شد.

تأثير منفي كار زنان بر خود آن‌ها: طبعاً تحمل مسؤوليت‌ها و دغدغه‌هاي كار بيرون از خانه، بسيار سخت است؛ چه بسا كه وقتي مرارت‌ها و مشقت‌هاي داخل خانه نيز به آن افزوده گردد؛ زن در طول زمان به بيماري‌هاي مزمن دچار خواهد شد- اگر كار زن همراه با اختلاط با مردان باشد، زن به مرور زمان ويژگي‌هاي زنانه خود را از دست خواهد داد.

تأثير منفي بر شوهر: وقتي شوهر از محل كار باز مي‌گردد، نيازمند است كه زن مرارت و خستگي را از دل او دور كند؛ اما اگر تنها در خانه بنشيند، و كسي نباشد كه سختي‌هاي روزگار را با او در ميان بگذارد، در بدگماني بين زن و شوهر گشوده خواهد شد، و اگر هر يك از ايشان به ديگري خيانت كند، چنان‌است كه كار زن كوتاهي در وظايفي‌است كه او نسبت به شوهرش دارد؛ اگر مرد بداند كه رغبت‌ها و تمايلات و نيازهاي او را زن برآورده نمي‌كند، يا گمان كند كه زن قصد خيانت به او را دارد، استمرار رابطه زناشويي بين آن‌ها دشوار خواهد بود؛ و به همين دليل طلاق و جدايي افزايش مي‌يابد.

تأثيرات منفي بر اجتماع: مهم‌ترين اثر كار كردن زنان در بيرون از خانه، افزايش آمار بيكاري در بين مردان است؛ زيرا حضور زنان در صحنه اشتغال، فرصت‌هاي شغلي را براي مردان شايسته محدود خواهد كرد؛ بيكاري از معضلات و مشكلاتي است كه آثار بدي در جامعه برجاي مي‌گذارد. همچنين چنان چه زن هر روز براي كار از خانه بيرون برود؛ كراهت و زشتي اين عمل از بين مي‌رود و خروج از منزل براي او تبديل به يك عادت مي‌شود و اين خطر بزرگي براي اجتماع است؛ همچنين اختلاط زنان و مردان در محيط كار باعث مي‌شود كه زنان در محيط شغلي خود را برابر با مردان تلقي كنند و اين مسأله موجب بروز مشكلات اجتماعي و شيوع فساد در بين زنان و مردان خواهد
ادامه دارد...

شرايط و ضوابط

با اين‌حال بايد دانست كه شريعت هرگز زنان را از كار كردن در خارج از خانه ممنوع نكرده‌است؛ بلكه شرايط و ضوابطي را براي اين امر مقرر كرده‌است. اين شرايط عبارتند از:

1* كار زن نبايد با وظيفه اصلي و اساسي زن در خانه و مسؤوليت‌هاي او در برابر شوهر و فرزندانش تعارض داشته باشد: زن نبايد چنان به شغلش وابسته شود كه خانواده را فراموش كند يا دير به خانه بيايد؛ بنابراين لازم است كه وقت كار زن محدود باشد كه تأثيري در انجام بقيه وظايفش در خانه نداشته باشد.

2* مصالح خانواده و يا اجتماع كار كردن زن را ايجاب كند: همان‌طور كه پيشتر گفتيم، زنان به ماندن در خانه‌ها امر شده‌اند؛ بنابراين لازم است كه تنها هنگامي به كار بپردازند كه مصالح خانواده و يا اجتماع آن را ايجاب كند. زناني كه شوهرشان درآمد كافي دارند، و در عين حال كودك يا كودكاني دارند كه بايد به پرورش آن‌ها بپردازند؛ نبايد به كار در بيرون از خانه بپردازند؛ همچنين چنان چه به كاري اشتغال دارند كه در اجتماع نيازي به آن نيست و يا خلاف مصلحت جامعه است.

3*كار موافق با طبيعت زن باشد: كاري كه زن انجام مي‌دهد بايد با روحيه زنانه كه روحيه لطيف و ضربه‌پذير است؛ موافق باشد؛ انجام كارهاي سخت كه به قوت عضلاني و نيروي جسماني نياز دارد، براي زنان مناسب نيست. همچنين كار در محيط‌هاي صنعت، زراعت و تجارت با روحيه زنان موافق نيست. اما كارهاي ديگري مانند تدريس در مدارس دخترانه، خياطي و آشپزي مطابق با طبيعت زنان هستند.

4* خارج شدن زن براي كار بايد با اجازه ولي او باشد: اذن ولي زن را از گرفتار شدن در مشاغل نامناسب باز مي‌دارد و زندگي خانوادگي را پايدار مي‌كند. البته چنان‌چه زن ازدواج نكرده باشد، ولي او پدرش و اگر ازدواج كرده باشد، شوهر اوست و اشتغال زن بايد با صلاح‌ديد و توافق هر دو باشد. البته ولي در مورد اين كه زن به كار مباحي مي‌پردازد، در برابر خدا مسؤول است.

فقها براي شرط كردن اذن شوهر يا ولي به سخن خدا استدلال كرده‌اند كه " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " . اي كساني كه ايمان آورديد، خودتان و خانواده‌تان را از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ‌ها هستند؛ باز داريد.

و از سنت اين كه رسول خدا- صلي الله عليه و سلم- فرمود:
كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه
همه شما نگهبان هستيد و مسؤول امر رعيت خود هستيد؛ امير كسي است كه نگهبان مردم است و مسؤول ايشان است. مرد نگهبان اهل بيت خويش است و مسؤول بر ايشان است. زن نگهبان خانه شوهرش و فرزندش است و او مسؤول بر ايشان است. بنده نگهبان بر مال آقاي خود است و مسؤول آن است.

5* التزام به حجاب شرعي، ان است كه چيزي از زن جز جامه رو كه قهراً آشكار مي‌شود، آشكار نشود؛ و زن تمام بدن خود را و از جمله سر، صورت، دست‌ها و پاهاي خود را بپوشاند؛ و لباس او خود زينت نباشد و به لباس مردان و يا زنان كافر شبيه نباشد. همچنين لباس زن نبايد تنگ و يا شفاف باشد. زن نبايد همچنين خود را در هنگام خروج از خانه معطر كند.

6* كار خالي از اختلاط باشد: كاري كه زن انجام مي‌شود، بايد بدون اختلاط با مرد نامحرم باشد. بر اساس اجماع فقهاء سلف صالح كار كردن زن در محيطي كه در آن مردان حضور دارند، جايز نيست. موارد بسياري هست كه زنان مي‌توانند بدون اختلاط به كار خارج از خانه بپردازند؛ از آن جمله: تدريس در مدارس دخترانه، پزشكي و پرستاري براي زنان، خدمت اجتماعي در سازمان‌هاي زنان، كار اداري در محيط زنانه، و كار كردن در كتابخانه‌هاي مخصوص بانوان.

ادامه دارد...

زندگي خانوادگي نيز ميدان كاري بزرگي‌است، و هر يك از زن و مرد وظيفه‌اي دارند؛

وظيفه تأمين نفقه و هزينه زندگي زن و فرزند، و كار براي به دست آوردن آن به دوش مرد است

و زن رعايت خانواده و پرورش فرزندان، شيردهي به نوزادان، محبت مادري، و انجام كارها و وظايف خانه‌داري را برعهده دارد.از آن‌چه ما را به اين يقين مي‌رساند كه مكان اصلي كار كردن براي زن خانه است؛ مي‌توان موارد زير را برشمرد:

1- تكوين جسماني زن و مرد متفاوت است؛ در نتيجه زن نمي‌تواند كارهايي را كه براي مردان است، به خوبي انجام دهد؛ و مسائلي چون حيض و نفاس و حمل و شيردهي او را درگير مي‌كند.

2-كاري با موفقيت همراه است، كه برپايه تخصص بنا شده باشد؛ و هر فرد در آن عمل ويژه‌اي انجام دهد. زندگي خانوادگي نيز ميدان كاري بزرگي‌است، و هر يك از زن و مرد وظيفه‌اي دارند؛ وظيفه تأمين نفقه و هزينه زندگي زن و فرزند، و كار براي به دست آوردن آن به دوش مرد است و زن رعايت خانواده و پرورش فرزندان، شيردهي به نوزادان، محبت مادري، و انجام كارها و وظايف خانه‌داري را برعهده دارد.

3-انجام كارهاي منزل و رسيدگي به امور فرزندان معمولاً تمام وقت زنان را مي‌گيرد؛ بنابراين كار كردن زن در خارج از خانه، عملاً از تمركز و توجه زن نسبت به وظيفه مادري و امور منزل مي‌كاهد و زن نمي‌تواند امور خانه‌داري را به وجه احسن انجام دهد و يا در انجام وظايف اصلي خود سربلند و موفق باشد؛ بلكه فشارها و دغدغه‌هاي بسياري خواهد داشت كه او را از پاي درمي‌آورد.

.

آثار سوء اشتغال بانوان
حدود 16 دقیقه . حجم : 3.62

سخنران : استاد سید مجتبی حورایی

این فایل صوتی برگرفته از جلسه سیزدهم مباحث "ازدواج و خانواده موفق" هست.

موفق باشید در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛

با سلام و احترام

مطالب این تاپیک جهت بالا بردن سطح اطلاعات می باشد.

کاربران گرامی میتوانند مباحث پیرامون فواید و مضرات اشتغال بانوان را در تاپیک زیر پیگیری نمایند:

خانم ها.....استقلال مالی داشته باشید!!!!!!!! (بررسی آثار سوء اشتغال بانوان)

با تشکر :Gol:

حامی;45911 نوشت:
زن و اشتغال(در آیینه جلسات مشاوره)

سلام
بنده فکر می کنم سخت ترین ماموریت ماموریت زن است .
اگر باور داشته باشیم انسان اشرف مخلوقات است و بدانیم زن تا چه اندازه در تکون و پرورش و تکامل او موثر است اینقدر با خانه داری زنان مشکل نداشتیم .
خانه مملکت زن است و شغل او پرورش اشرف مخلوقات .
یک زن چقدر باید خود را بالا بکشد که شایسته این مقام باشد ؟
چقدر باید توانایی جسمی و روحی کسب کند ؟
چقدر باید آموزش ببیند ؟
چقدر باید زمینه ها برایش فراهم شود ؟
چقدر باید یاری و حمایت شود ؟
متاسفانه این چیزها چندان اهمیتی ندارد چون در اندیشه مادیگرای امروز اساسا انسان قدر و منزلتی ندارد . انسانی که مقصود و هدف آفرینش است هیچ بهایی ندارد .
البته اگر خوب فکر کنیم می بینیم می توان حضور اجتماعی زن را در این راستا تعریف کرد .
به نظر بنده حضور اجتماعی زن باید در راستای انجام همین وظیفه خطیر باشد . این عرصه به اندازه کافی مشکل و سختی دارد . اگر کار در این حوزه خوب انجام بگیرد ما بسیاری از معضلات و مشکلات را نخواهیم داشت لذا توان جامعه به امور شایسته منتقل می شود و حضور مردان در این عرصه ها هم کافی خواهد بود .
موفق باشید

حامد;140824 نوشت:
متاسفانه این چیزها چندان اهمیتی ندارد چون در اندیشه مادیگرای امروز اساسا انسان قدر و منزلتی ندارد

با عرض سلام:Gol:
به نظر من یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شده این مسائل جایگاه والای خودش رو از دست بدهد نقش خانواده و مخصوصا همسر است

به قول یکی از دوستان در تاپیک استقلال مالی مرد میره بیرون کار میکنی شب وقتی میاد خونه اگه ببینه خانمش خسته ست میگه تو که صبح تا شب تو خونه ای کاری نمیکنی!!!:Ghamgin:

اگر همسر بتونه این باور و اعتماد به نفس رو به خانمش تزریق کنه که خانه داری مهم ترین و سخت ترین کارهاست به نظر من خیلی موثره تا خانم نقش و جایگاه بسیار والای خودش را در خانواده و اجتماع پیدا کنه...

عبد الزهرا;140977 نوشت:
اگر همسر بتونه این باور و اعتماد به نفس رو به خانمش تزریق کنه که خانه داری مهم ترین و سخت ترین کارهاست به نظر من خیلی موثره تا خانم نقش و جایگاه بسیار والای خودش را در خانواده و اجتماع پیدا کنه...

سلام
تا وقتی که در روز زن زنان نمونه ما اغلب زنانی هستند که حضور اجتماعی موفقی داشته اند این مساله که خانه داری و تربیت انسان بسیار برتر و مهمتر است جا نمی افتد:Ghamgin:
راستی چرا در روز مرد مردانی را معرفی نمی کنند که در خانه حضور موفقی داشته اند ازآن مردانی که جایشان را با زنان عوض کرده و مسوولیت مادری را به دوش می کشند :khaneh:
موفق باشید

اسلام با اشتغال زن موافق است اما اشتغالی که او را در خطر قرار ندهد
قضاوت کنید وشغل انتخاب کنید
تجاوز به ۳۱ دانشجوی نظامی زن آمریکا
افشای رسوای جدید ارتش آمریکا موجب شده تا نگرانی ‌ها از وضعیت زنان شاغل در ارتش این کشور افزایش یابد.
شبکه تلویزیونی راشاتودی گزارش داد بر اساس تحقیقات نیروی هوایی ارتش آمریکا، ۳۱ دانشجوی نظامی زن در مرکز آموزشی نیروی هوایی لاکلند در ایالت تگزاس، توسط مربیان و آموزش‌دهندگان نظامی مورد تجاوز قرار گرفتند.
بر اساس نتایج تحقیقات داخلی از میان ۱۲ افسر آموزش‌دهنده و مربی نظامی، اتهام ۶ نفر از آنها به دلیل سوءرفتار و تجاوزات جنسی مهرز شده است.
رسوایی اخیر ارتش آمریکا موجب افزایش نگرانی‌ها درباره توانایی نیرو‌های مسلح آمریکا برای محافظت از نظامیان زن در ارتش شده است.
این گزارش افزود: در حال حاضر ۲۲ درصد از دانشجویان نظامی در ارتش آمریکا از جنس مونث بوده در حالی که تنها ۱۱ درصد از مربیان نظامی را زنان تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۱۱، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مورد تجاوز به زنان در ارتش گزارش شده در حالی که بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، ۸۰ درصد از این گزارشات به دلیل ترس قربانیان از تنزل رتبه و تحقیر گزارش نمی‌شود.

تجاوز ۳۰ جوان سیاهپوست به خبرنگار ایرانی+عکس

مرجان رستمی خبرنگار نشریه The Virginian Pilot دو هفته پیش در راه بازگشت به خانه همراه خبرنگار دیگر دیوید فورستر مورد حمله و ضرب و شتم و تجاوز ۳۰ جوان سیاهپوست قرار گرفت.با اینکه رستمی خود خبرنگار مجرب این نشریه میباشد، این نشریه خبری در مورد ضرب و شتم، تجاوز و غیبت یک هفته ای او منتشر نکرد. همچنین گفته میشود پلیس نیز ضاربان را تحت تعقیب قرار نداده و ادعا کرده چندان کاری از دستشان بر نمی آید.


دیروز آقای اورایلی مجری شبکه فاکس با اشاره به این خبر مدعی شد که مقامات محلی قصد سرپوش گذاشتن بر این خبر را دارند چون به نظر میرسد انگیزه های حمله نژادپرستانه بوده است (سیاهپوستان علیه دو سفیدپوست – ایرانی و آمریکایی).
رستمی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس میباشد و قبلاً در نشریه آریزونا رپابلیک کار میکرده است.
نکته قابل توجه اینکه نه تنها رسانه های آمریکایی بلکه رسانه های محلی نیز خبر فوق را در رسانه های خود منعکس نمی کنند، رسانه هایی که گویا به خبر آزار و اذیت حیوانات بیشتر از انسان اهمیت می دهند یا اینکه چون فرد مذکور ایرانی است ظاهرا برایشان اهمیت چندانی ندارد.گفتنی است از چند روز پیش خبر سگ ایرانی به نام «امید» به طور مرتب از رسانه های فارسی زبان ماهواره ای خصوصا “صدای آمریکا” پخش می شود و حتی مجریان آن در فیس بوک اقدام به تبلیغ برای سگ ایرانی می کنند؛اما از خبر ضرب و شتم خبرنگار ایرانی خبری نیست.

حامی;246866 نوشت:
تجاوز ۳۰ جوان سیاهپوست به خبرنگار ایرانی+عکس مرجان رستمی خبرنگار نشریه the virginian pilot دو هفته پیش در راه بازگشت به خانه همراه خبرنگار دیگر دیوید فورستر مورد حمله و ضرب و شتم و تجاوز ۳۰ جوان سیاهپوست قرار گرفت.با اینکه رستمی خود خبرنگار مجرب این نشریه میباشد، این نشریه خبری در مورد ضرب و شتم، تجاوز و غیبت یک هفته ای او منتشر نکرد. همچنین گفته میشود پلیس نیز ضاربان را تحت تعقیب قرار نداده و ادعا کرده چندان کاری از دستشان بر نمی آید. دیروز آقای اورایلی مجری شبکه فاکس با اشاره به این خبر مدعی شد که مقامات محلی قصد سرپوش گذاشتن بر این خبر را دارند چون به نظر میرسد انگیزه های حمله نژادپرستانه بوده است (سیاهپوستان علیه دو سفیدپوست – ایرانی و آمریکایی). رستمی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس میباشد و قبلاً در نشریه آریزونا رپابلیک کار میکرده است. نکته قابل توجه اینکه نه تنها رسانه های آمریکایی بلکه رسانه های محلی نیز خبر فوق را در رسانه های خود منعکس نمی کنند، رسانه هایی که گویا به خبر آزار و اذیت حیوانات بیشتر از انسان اهمیت می دهند یا اینکه چون فرد مذکور ایرانی است ظاهرا برایشان اهمیت چندانی ندارد.گفتنی است از چند روز پیش خبر سگ ایرانی به نام «امید» به طور مرتب از رسانه های فارسی زبان ماهواره ای خصوصا “صدای آمریکا” پخش می شود و حتی مجریان آن در فیس بوک اقدام به تبلیغ برای سگ ایرانی می کنند؛اما از خبر ضرب و شتم خبرنگار ایرانی خبری نیست.

حامی;246862 نوشت:
اسلام با اشتغال زن موافق است اما اشتغالی که او را در خطر قرار ندهد قضاوت کنید وشغل انتخاب کنید تجاوز به ۳۱ دانشجوی نظامی زن آمریکا افشای رسوای جدید ارتش آمریکا موجب شده تا نگرانی ‌ها از وضعیت زنان شاغل در ارتش این کشور افزایش یابد. شبکه تلویزیونی راشاتودی گزارش داد بر اساس تحقیقات نیروی هوایی ارتش آمریکا، ۳۱ دانشجوی نظامی زن در مرکز آموزشی نیروی هوایی لاکلند در ایالت تگزاس، توسط مربیان و آموزش‌دهندگان نظامی مورد تجاوز قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیقات داخلی از میان ۱۲ افسر آموزش‌دهنده و مربی نظامی، اتهام ۶ نفر از آنها به دلیل سوءرفتار و تجاوزات جنسی مهرز شده است. رسوایی اخیر ارتش آمریکا موجب افزایش نگرانی‌ها درباره توانایی نیرو‌های مسلح آمریکا برای محافظت از نظامیان زن در ارتش شده است. این گزارش افزود: در حال حاضر ۲۲ درصد از دانشجویان نظامی در ارتش آمریکا از جنس مونث بوده در حالی که تنها ۱۱ درصد از مربیان نظامی را زنان تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۱۱، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مورد تجاوز به زنان در ارتش گزارش شده در حالی که بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، ۸۰ درصد از این گزارشات به دلیل ترس قربانیان از تنزل رتبه و تحقیر گزارش نمی‌شود.

تساوی حقوق پابه پایی که فمنیست ها میگن حاصلش اینه
چرا ما حرف خالق خودمون را قبول نمی کنیم ولی به شعار دیگران این قدر اهمیت می دهیم
خانم ها مانند وسائل الکترونیکی حساس است نباید جایی قرار گیرد و شغلی انتخاب کند که عفتش خش بردارد. باید همیشه با محافظ و اسکروت داشته باشد چون ملکه عواطف در زمین پر از خشونت است.
تساوی پابه پا و دوشادوش حقوق زن با مرد در همه شئوون زندگی یکی از ترفندهای مکارانه لیبرال دمکرات است.
وای به روزی که جغد راهنمای ما شود اون وقت سر از خرابه ها در می آوریم.
انسانیت در زندگی سران لیبرال دمکرات مرده است. و عجیب است که اینها سخن از دلسوزی می کنند و در مقابل آدمکشی در میانمار خفه خون گرفته اند. تو نترس بگو این کار با اشاره آمریکا برای هولوکاست مسلمانان است.

چون قبول داریم که انسان(مرد و زن) ابعاد مختلف وجودی (عاطفی، جسمی، اجتماعی، و...) دارد.
و چون قبول داریم ابعاد وجودی انسان با هم تعامل دارند.
و چون قبول داریم حداقل از نظر زیستی و جسمی مرد و زن تفاوت هایی آشکار دارند
باید بپذیریم که زن و مرد در ابعاد دیگر به دلیل قانون «تعامل ابعاد وجودی» هم تفاوت هایی پیدا می کنند.
و چون شرع مقدس هر دو زن ومرد را از یک گوهر پاک می داند و راه تکامل را برای هر دو باز می دارند و ارزش را به تقوا می داند
باید قبول کنیم که تفاوت ها ارزش آور نیستند.
زن و مرد تکه های پازل آفرینش هستند که در کنار هم کامل اند

هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست
جز به خـــــلوتگاه حـــــــق آرام نیست

بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام.
حرف دل منو زدی جناب حامی.
حرفی که سالهاست میزنم اما گوش ها فقط دروازه اند.
خدا به حق این ماه مبارک پاداشت رو بهتون عنایت کنه اخوی.
:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:

چرا حضرت فاطمه زهرا در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیها هیچ کار اقتصادی ,

اجتماعی ,سیاسی و دولتی وحکومتی قبول نکردند؟

ایشان به هیچ کار خارج ازمنزل مشغول نشدند ..........چرا؟

بسم الله
سلام
تو برنامه ماه عسل امروز یه خانوم خلبان رو اورده بودن
با ذوق و شوق نگاش میکردم

یه روزی خیلی دوست داشتم خلبان شم
دیگه نمیخوام خلبان شم
خودم این تصمیمو گرفتم
اما با این حال دوست ندارم کسی بهم بگه خلبانی مناسب تو نیست
همیشه دوست دارم خودم به نتیجه برسم(با تحقیق و صحبت منطقی و ...)
مثه الان

انشاءالله بهترین راه برای امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شه

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

من اینو قبول ندارم. اینکه حالا به یه نفر یه جای دنیا تجاوز شده، حتما به خاطر شغلش بوده و دیگه خانومها نباید کار کنن.
دلایل زیادی برای این عمل ممکنه وجود داشته باشه .
اینکه آمریکایی ها خوی وحشی گری تو خونشونه درش شکی نیست . اما این دلیل نمیشه که خانومها خودشونو حبس کنن که مردها ....
این اتفاقات خوشبختانه تو ایران نمیافته.

[="Tahoma"][="Green"]بنام خدا.
سلام.

nakisa;247435 نوشت:
من اینو قبول ندارم. اینکه حالا به یه نفر یه جای دنیا تجاوز شده، حتما به خاطر شغلش بوده و دیگه خانومها نباید کار کنن. دلایل زیادی برای این عمل ممکنه وجود داشته باشه . اینکه آمریکایی ها خوی وحشی گری تو خونشونه درش شکی نیست . اما این دلیل نمیشه که خانومها خودشونو حبس کنن که مردها .... این اتفاقات خوشبختانه تو ایران نمیافته.

کسی به شما نمیگوید قبول کن خواهر.توی این دنیا خانم ها هرکاری که خواستند کردند.با گفتن این حرفا چیزی نصیب ما آقایون نمیشود.ما فقط بعد از آنکه اتفاقی افتاد دلمان میسوزد که بی فایده است.
حامی;45911 نوشت:
آن چه اسلام خواستار آن است اين که زن زندگي ساز و هنرمند باشد. هم عامل آرامش و سکون باشد و هم بهشت را زير قدم خود داشته باشد. اولي را در سايه خوب شوهرداري و دومي را در سايه تربيت نسل و مادري. مرد در ميدان مبارزه زندگي خسته و کوفته مي شود، ناگزير بايد به گوشه اي از ميدان پناه برد و در آن جا به استراحت بپردازد. آن گوشه ميدان خانه است که محل سکون و آرامش اوست، يعني همان جائي که تمرين جهاد زن آغاز مي گردد. (جهاد المرأه حسن التبعل). خانه فاطمه ـ عليه السلام ـ آن چنان پناهگاهي بود که علي ـ عليه السلام ـ آن مرد رزم هرآنگاه که خسته و مانده مي شد به خانه فاطمه و به او پناه مي برد و به تعبير خود ساعتي آرامش مي يافت و دل را سبک مي کرد. هم چنين کودک بي پناه به دامان مادر پناه مي برد و اين مادر است که دست کودک را در دست و ذهنش را متوجه خود دارد. او را بهشتي و يا جهنمي مي کند. لطافت و ظرافت طبع مادر ايجاب مي کند که در سنگر خانواده سرگرم و براي فرزندان خويش مادر و براي شوهرش همسر باشد. و اين دو کار و اصولا همه کار زنان خدمت است، خدمتي که براي آن اجر و پاداشي فوق العاده در نظر گرفته شده است. امام صادق درباره نمونه اي از ارزش خدمت زن مي فرمايد: هيچ زني نيست که شوهرش را از شربت آبي سيراب سازد، جز آن که براي او بهتر از يک سال عبادت است، آن هم عبادتي که در آن روزها روزه دار و شبها قائم به تهجد باشد. (ج14، وسايل).
[/]

عــــلی;247574 نوشت:
کسی به شما نمیگوید قبول کن خواهر.توی این دنیا خانم ها هرکاری که خواستند کردند.با گفتن این حرفا چیزی نصیب ما آقایون نمیشود

نه
هر کار رو که هنوز نتونستیم انجام بدیم که اونهم اگه دوست داشته باشیم حتما انجام میدیم.

در ضمن کی گفته چیزی نصیب شما آقایون نمیشه؟
اونوقت نیاز روحی مردان به سلطه گری ارضا میشه
مردها هنوز متوجه نشدن که صاحب اختیار زنهاشون نیستن

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

از خواندن مطالب این تاپیک چنان تعجب کردم که.....

اول فکر کردم کسی ایدی جناب حامی را هک کرده وبا نام ایشان مطالبی را مطرح نموده !!!!

بزرگواران این کاملا" به جا است که حضور زن در اجتماع باید تحت ضوابط خاص رفتاری و اعتقادی وامنیتی واجتماعی وعرفی باشد اما نه اینکه به طور کلی هر خانمی را که در حال اشتغال است را مخاطب قرار دهید .

خانم خبرنگار احتمال داشت این حادثه برایش در حالی اتفاق بیفتد که مثلا" درحال رفتن به مطب پزشک بوده ویا برای خرید از خانه خارج شده بود .

نمیخواهم بگویم رفتار اجتماعی وحتی سوءرفتارهای برخی از زنان در اجتماع قابل اغماض است وقطعا" این رفتارها در بروز این حوادث تاثیر به سزایی دارد اما اینکه بگوییم چون یک خانم خارج از منزل کار میکند سبب اصلی وعلت کافه ی این حوادث
فقط اشتغال بانوان است کمی تا بی نهایت بی انصافی میباشد .

فکر نمیکنید اوج نفهمی وفساد متعفن اعتقادی این آقایان رباینده و زور گویی تاریخی این قشر محترم!!!هم یکی از دلایل عمده ی بروز این حوادث میباشند ؟

حق یارتان :Gol:

طه;248010 نوشت:
فکر نمیکنید اوج نفهمی وفساد متعفن اعتقادی این آقایان رباینده و زور گویی تاریخی این قشر محترم!!!هم یکی از دلایل عمده ی بروز این حوادث میباشند ؟

منم دقیقا همینو گفتم
ولی نمیدونم چرا بعضی ها سعی دارن هر اتفاق خلاف عنفی در جامعه رخ میده رو به کار کردن و اشتغال زنان ربط بدن

طه;248010 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

از خواندن مطالب این تاپیک چنان تعجب کردم که.....

اول فکر کردم کسی ایدی جناب حامی را هک کرده وبا نام ایشان مطالبی را مطرح نموده !!!!

بزرگواران این کاملا" به جا است که حضور زن در اجتماع باید تحت ضوابط خاص رفتاری و اعتقادی وامنیتی واجتماعی وعرفی باشد اما نه اینکه به طور کلی هر خانمی را که در حال اشتغال است را مخاطب قرار دهید .

خانم خبرنگار احتمال داشت این حادثه برایش در حالی اتفاق بیفتد که مثلا" درحال رفتن به مطب پزشک بوده ویا برای خرید از خانه خارج شده بود .

نمیخواهم بگویم رفتار اجتماعی وحتی سوءرفتارهای برخی از زنان در اجتماع قابل اغماض است وقطعا" این رفتارها در بروز این حوادث تاثیر به سزایی دارد اما اینکه بگوییم چون یک خانم خارج از منزل کار میکند سبب اصلی وعلت کافه ی این حوادث
فقط اشتغال بانوان است کمی تا بی نهایت بی انصافی میباشد .

فکر نمیکنید اوج نفهمی وفساد متعفن اعتقادی این آقایان رباینده و زور گویی تاریخی این قشر محترم!!!هم یکی از دلایل عمده ی بروز این حوادث میباشند ؟

حق یارتان :Gol:

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

اگر سری به دادسرا ها بزنید بنده درخدمتم تا حداقل دهها پرونده خدمت شما بزرگواران ارایه نمایم که خانم محترم درخانه نشسته بوده وسرگرم شغل اصلی اش (خانه داری) !!!! بوده ویکی از این موجودات از ما بهتران به عنوان کنتور نویس ویا.... وارد خانه ی مردم شده و زن شوهردار وحتی دختر 11 ساله را مورد تعرض قرار داده ومتاسفانه قاضی به دلیل عسر وحرج ایشان به استناد مجرد بودن وهمسر نداشتن ایشان را فقط به چهار سال زندان محکوم نموده !!! البته حکم در تجدید نظر ارجاع شد وبه 6 سال تبدیل گردید !!!

حال فکر نمیکنید این پدیده دامنگیر میشود وهرکسی که فکر بیمار دارد از این نوع عسر وحرج استفاده ی بهینه نموده وچهار سال خوردو خوراک ومکان کم هزینه را به جان بخرد ؟

بد نیست این مسایل که بیماری های حاد اجتماعی هستند را یک جانبه مورد نقد قرار ندهیم .

حق یارتان :Gol:

حامی;247192 نوشت:
خانم ها مانند وسائل الکترونیکی حساس است نباید جایی قرار گیرد و شغلی انتخاب کند که عفتش خش بردارد.

سلام
بر همگی نماز و روزه تون قبول
من اصلا جایی حرفی نزدم که بگویم مخالف اشتغال زنم
اتفاقا خیلی جاها در جامعه اسلامی اشتغال زن واجب عینی و واجب کفایی برای این جنس محترم محسوب می شود و در این هیچ مرجع تقلیدی هم شک نکرده است.
سخن من
در مورد این بود که باید مراقب باشیم
نه تنها خانم ها که آقایون هم باید مراقب باشند که حیای اجتماعی افزایش یابد و از اختلاط غیر ضروری اجتناب کنیم.
مثلا لزومی ندارد در جامعه اسلامی مرد شغلی را بگیرد که یک خانم می تونه یا باید عهده دارش باشه مثل شغل مامایی.
من مخالف مردانگاری زن هستم
زن چیزی کم ندارد که بخواهد شغلی انتخاب کنم که یه جوری بگوید من از مرد چیزی کم ندارم. برخی از کارهای مردانه به دلیل قدرت جسمی مرد حمالی است و باربری.
کارن هورنایی یک روان شناس زن است که به شدت به زنانگی خودش افتخار می کند او می گوید اصلا مردان چون قدرت تولید مثل ندارند دچار نوعی حسادت و عقده نسبت به زنان دارند
برخلاف او هم فروید است که می گوید چون زن نمی تواند بارو کند و....نوعی عقده روانی دارد.
خب من می گویم به جای این سخنان باید گوش به خالقمان بسپاریم که وحی خطا ناپذیر است.
به نظر شما کسی که گزینش می کند از بین زنان و دختران زیبایی ترین را برای جذب یک مؤسسه انتخاب می کند کار خدایی می کند
کسی که در روان شناسی تبلیغات برای شرطی سازی ذهن ما از زنان زیبا برای تحمیل یک کالا استفاده می کند کارش درسته است.
دقیقا من هم موافق اشتغال زنم ولی باید برادران و خواهران ایمانی هشیار باشند که مورد سواستفاده قرار نگیریم.
من مخالف این هستم که زن فکر کند چیزی از مرد کم ندارد و تن به کارهای مردانه بدهد مثل حمل ماهی از ماشین به مغازه (باربری) یا آتش نشانی و.............
خانم هایی که چند سال منشی بودن حرفم را خوب می فهمند اونایی که می بینند راحت به خدمات او بی توجه می شود و یک خانم زیبا و جذاب و جوان را برای جلب مشتری به جایش می گذارند.
مخالف نگاه ابزاری به خانم هستم
مخالف این هستم که خانم را به عرصه اشتغال بکشند و چندغاز حقوق کف دستش بگذارن و اجازه اعتراض بهش ندهند.
مخالف این هستم که برای رفع خستگی مردانی را استخدام کنند و در مأموریت شان به جاهای دور دست خانم جوانی را همراه آنها بفرستند تا مردان هم شکایتی نکنن
مخالف این هستم که زنی در جامعه اسلامی برای پاس کردن درسش و مشروط نشدن مجبور شود تن به خواسته استاد مردش بدهد.
مخالف این هستم که زنی در شرکتی استخدام شود و دقت نکند که مدیر شرکت مرد شریفی نیست و مسئول شرکت او را ابزار قرار دهد و از او خواسته هایی داشته باشد که او ب دلیل شرایط بد اقتصادی و....مجبور شود تن به خواسته او بدهد

بله
مردان غیور هم باید کاری کنند که شغل های زنانه را نگیرند
باید کمک کنند از آنها سو استفاده نشود

آری
خیابان حیای اجتماعی دو طرفه است
همان مقدار که زن باید کمک کند به حیای اجتماعی مرد هم باید.

و
افسوس در جامعه اسلامی ای زندگی می کنیم که هنوز به اشتغال زنان اهمیت داده نمی شود.
هنوز نهادی متکفل این نیست که از حقوق این قشر دفاع کند و اجازه ندهد از آنها بیگاری کشیده شود
اشتغال زنان در نهادهایی که باید زن در آن حضور داشته باشد مثل معلمی، پرستاری، مامایی و......برای زن لازم است.

سلام
نمیشه هم خدا را بخواهید هم خرما
اگر راست میگویید به حرف حضرت فاطمه گوش کنید

می گفت : مردانگی جنسیت سرش نمیشود ...
معرفت که نداشته باشی نامردی ...نقل قول:
[=arial]می گفت : مردانگی جنسیت سرش نمیشود ...
[=arial]معرفت که نداشته باشی نامردی ...

:Kaf::Kaf::Kaf::Kaf::Kaf::Kaf::Kaf::Kaf:[=arial]


[="Tahoma"][="Green"]بنام خدا.
سلام.

hoomanb;248363 نوشت:
سلام نمیشه هم خدا را بخواهید هم خرما اگر راست میگویید به حرف حضرت فاطمه گوش کنید

این حرفت خیلی سنگین بود برادر....خیـــــــــلی.....
گوش ها دیگر آن گوش ها نیستند...الان گوش ها زبانی دارند که نمیتوانی جوابشان را بدهی....[/]

hoomanb;248363 نوشت:
سلام نمیشه هم خدا را بخواهید هم خرما اگر راست میگویید به حرف حضرت فاطمه گوش کنید

ببخشید !
میشه بیشتر در مورد این صحبتتون بفرمایین؟

[="Tahoma"][="Green"]بنام خدا.
آقا اجازه من جواب بدم؟

از حضرت فاطمه عليها السلام سؤال شد: براى زنان چه چيز بهتر است؟ در جواب فرمودند: «براى زنان بهترين چيز آن است كه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را نبينند». و نيز حضرت على عليه السلام در سفارش به امام حسن عليه السلام فرمود: «... زنان را اگر مى توانى كارى كنى كه جز تو را نشناسند اين كار را بكن». اين موضوع را چگونه مى توان براى دختران تحصيل كرده دانشجو توجيه نمود؟

وقتى پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: كارهاى درون خانه با فاطمه و كارهاى بيرون خانه با على باشد، حضرت زهراعليها السلام با خوشحالى فرمود: «فلا يعلم ما داخلنى من السّرور إلاّ اللَّه بإكفائى رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرّجال»؛ علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج 43، ص 81.؛ «جز خدا كسى نمى داند كه از اين تقسيم كار چقدر خوشحال شدم، زيرا رسول خداصلى الله عليه وآله مرا از انجام كارهايى كه مربوط به مردان است و يا موجب رفت و آمد بين مردان است باز داشت».

موفق باشید.[/]

[="Tahoma"][="Green"]بنام خدا.
اینم قران خطاب به زنان پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.

وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
(033 | احزاب - 33)و در خانه هاى خود بمانيد،و همچون دوران جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد،و خدا وپيامبرش را اطاعت كنيد; خداوند فقط مى خواهد پليدى (گناه) را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.

وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً
(033 | احزاب - 34)آنچه را در خانه هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى شود ياد آور شويد; خداوند به اسرار دقيق آگاه و داناست.

:Gol::Gol::Gol::Gol:
موفق باشید.[/]

میخواستم به عنوان خانمی که خودش کار میکنه نظرم رو بگم البته اگه دوستان نیایند بگویند شما که فمنیستی چرا این نظر رو میدی؟!البته همین جا بگم من اصلا فمنیست نیستم اما مخالف صد درصد ظلم به زن به هر عنوان و بهانه هستم.

به نظر من کار برای خانم ها فقط در صورتی خوبه که : 1- مناسب شان یک زن باشه بله یه زن میتونه راننده تریلی و کارگر معدن باشه و... ولی این اصلا زیبنده یک خانم نیست 2- ارامش اون رو بهم نزنه یعنی کار براش نشه یه اجبار و یه استرس ( دخترهای رو می بینم که بدون داشتن نیاز مالی شدید از صبح زود تا بعد از ظهر کار می کنند که چی واقعا به چی می خواهند برسند غیر از اینه که خودشون رو فرسوده می کنند؟!) 3- از لحاظ میزان و ساعت کاری خیلی سبک و مناسب فیزیک بدن زن باشه

حالا چرا زن های امروز به دنبال کار هستند ؟: 1- دختر های مجردی که معتقدا اگه کار نکنند و توی خونه باشند میگویند فلانی توی خونه مونده!!! 2- خانم های هستند که کارمند بودن رو مساوی با با کلاس بودن می دانند 3- خانم های که واقعا نیاز مالی شدید دارند که البته حق دارند کار کنند و دلایل دیگه که زیاد عمومیت نداره اگر تفکر جامعه ما در مورد موارد 1 و 2 عوض بشه هیچ ادمی اسایش توی خونه موندن و خوردن و خوابیدن رو ول نمی کنه هر روز خروس خوان بلند شه بره سرکار دم غروب برگرده

خیر البریه;248057 نوشت:
با سلام

تا جائیکه من تحقیق کردم تقریبا در همه جنایات و فتنه ها دست زنی در کار است (ان کیدکن عظیم ) و اخباری هم دال بر صحت مدعا وجود دارد همین اخیر در حادثه میدان کاج اگر آن خانم حدود شرعی را رعایت کرده بود باعث مرگ دو مرد نمیشد و آخرش هم به حبس و شلاق محکوم شد که احتمالا عفو هم میخورد و ....

پس همان بهتر که زن در خانه بماند و بیجهت خودنمایی نکند .

با عرض شرمندگی شما تحقیقاتتون به درد خودتون میخوره تا اونجای هم که من تحقیق کردم توی دنیا کسی که تجاوز می کنه مرده هیچ مردی نمیاد بگه این خانم به من تجاوز کرد!!!:Narahat az:

اکثر جنایت کار های جهان مرد اند ( هیتلر _ موسیلینی _ صدام حسین و... )و..... نظرتون در مورد این تحقیق چیه اصلا مگه همه افراد یک جنسیت مثل هم هستند؟؟!!

sajedee;46585 نوشت:
10. توقعات بی جای برخی از آقا پسرها برای شروع زندگی!
این روزها در مشاوره ها موارد زیادی داریم که دخترخانم می گوید خواستگاری دارم که همه ی شرایط او خوب است اما حتماً شرط گذاشته است که باید شاغل باشی در حالی که من علاقه ای به اشتغال ندارم، مخصوصاً این که ایشان می گویند نحوه ی هزینه کردن و خرج نمودن حقوقت باید به عهده ی من(شوهر) باشد!

دقیقا همین چیزی که شما گفتید یکی از دلایل مهم و عمده علاقه خانم ها به اشتغال هست

من خودم به شخصه اگه اون شرایط مد نظرم توی زندگیم پیش بیاد دیگه کار نمی کنم مگه دیوانه ام!!:Cheshmak:

موضوع قفل شده است