آیا این کار من ترک امر به معروف است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این کار من ترک امر به معروف است؟
اطرافیان من هیچکدام خمس و زکات پرداخت نمیکنند من خودم خیلی به اجرای آن اهمیت میدهم و دوست دارم در آینده به محض اینکه حقوق دریافت کردم برای خودم سال خمسی تعیین کنم و به یاری خدا در انجام آن کوتاهی نکنم. اما اطرافیانم، مثلا پدرم که کارگر است یا خواهرم که دستیار دندانپزشک در یک کلینیک است به پرداخت خمس عمل نمیکنند و حتی احتمال زیادی میدهم اگر به آنها بگویم که حداقل موظفید سال خمسی تعیین کنید مرا جدی نگیرند و همیشه بگویند که فلانی باید خمس پرداخت کند که آینقور پولدار است نه ما.. من با شناختی که از روحیه انها دارم ترجیح میدهم چیزی به آن ها در خصوص پرداخت خمس نگویم.. آیا این کار من به منزله انجام ندادن فریضه امر به معروف است؟ آیا من مسئول اینم که دیگران به فروع دین اهمیت نمیدهند؟ من خودم با مطالعه به وجوب نماز خواندن و روزه  پرداخت خمس و زکات پی بردم. آیا کسی که خودش به فروع دین اهمیت نمیدهد من در این کارش با امر به معروف نکردن سهیم میشوم؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
آیـــنـــور said in آیا این کار من ترک امر به معروف است؟
اطرافیان من هیچکدام خمس و زکات پرداخت نمی کنند من خودم خیلی به اجرای آن اهمیت می دهم و دوست دارم در آینده به محض اینکه حقوق دریافت کردم برای خودم سال خمسی تعیین کنم و به یاری خدا در انجام آن کوتاهی نکنم. اما اطرافیانم، مثلا پدرم   یا خواهرم  به پرداخت خمس عمل نمی کنند و حتی احتمال زیادی می دهم اگر به آنها بگویم که حداقل موظفید سال خمسی تعیین کنید مرا جدی نگیرند و همیشه بگویند که فلانی باید خمس پرداخت کند که   پولدار است نه ما.. من با شناختی که از روحیه آنها دارم ترجیح می دهم چیزی به آن ها در خصوص پرداخت خمس نگویم.. آیا این کار من به منزله انجام ندادن فریضه امر به معروف است؟ آیا من مسئول اینم که دیگران به فروع دین اهمیت نمی دهند؟ من خودم با مطالعه به وجوب نماز خواندن و روزه  پرداخت خمس و زکات پی بردم. آیا کسی که خودش به فروع دین اهمیت نمیدهد من در این کارش با امر به معروف نکردن سهیم می شوم؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما : در صورتی که مسأله و احکام خمس را نمی دانند با بیان خوب احکام را برایشان توضیح دهید و آنها را راهنمایی کنید  اینکه بعد عمل کنند یا نکنند به اختیار خودشان است و کسی نمی تواند دیگری را بر انجام کاری مجبور کند  شما نهایت وظیفه ای که دارید چنانچه مسأله را نمی دانند   راهنمایی و مطلع ساختن است و  صرف این احتمال که اگر بگویید  جواب منفی بدهند وظیفه ارشاد و راهنمایی را از شما سلب نمی کند   
موضوع قفل شده است