جمع بندی توضیح اعراب «البدایع والصنایع» در دعای عرفه امام حسین علیه السلام

تب‌های اولیه

20 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
توضیح اعراب «البدایع والصنایع» در دعای عرفه امام حسین علیه السلام

کلمات "البدایع والصنایع "درجملات نخستین دعای عرفه کسره زیر"یاء" است همزه هم دارد آیا همزه تلفظ می شودو"یاء"حرف والی است یا هردوگونه صحیح است؟

درکلمات"قضائه وعطائه" همزه بدون "یاء"است ومشخص است که همزه تلفظ می شود