جمع بندی هدایت به صراط مستقیم

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هدایت به صراط مستقیم

شخصی که نمی خواهدبه راه راست هدایت شودچرادرنمازباید اهدناالصراط المستقیم گوید؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد مشکور

[TD][/TD]

مخاطب;1011059 نوشت:
شخصی که نمی خواهدبه راه راست هدایت شودچرادرنمازباید اهدناالصراط المستقیم گوید؟

سلام و ادب@};-

سؤال از چند جهت نیاز به توضیح بیشتری دارد!! اگر دقت کنید اجمالاً در سؤالات زیر می توانید جوابتان را هم بیابید.

1. این شخص، اساساً و بطور کلی از نور هدایت و نور ایمان به خدا و معاد و بندگی خدا گریزان است و یا از بعضی جهات و در برخی امور (مانند: آزاد و رها در امور اقتصادی، آزادی های شهوانی) طالب هدایت نیست؟

2. این عدم تمایل به ایمان و نور هدایت از عمق جان و نهاد قلبش شعله ور می شود و یا امری بیرونی است مثلاً اهل ایمان است اما تمایل به گناه و فساد و آزادی و لاابالی گری، مانع و سدی بر سر راه هدایتش گردیده است؟

3. اگر این شخص، به توفیق و هدایت الهی نماز می خواند که از مرحله و درجاتی از هدایت برخوردار است پس اصل سؤال معنادار نیست، زیرا کسی که بنا به امر خدا نماز را در برنامه زندگی اش وارد ساخته، یعنی خود را در مسیر نور و هدایت الهی قرار داده است.

4. و اگر علیرغم ایمان به خدا آگاهانه و عامدانه نماز نمی خواند که بی شک، خود را از نور هدایت نماز محروم کرده و دیگر جایی برای پرسش این سؤال نیست!! و اگر اصلاً به دین و خدا و کتاب و پیامبران الهی ایمان نیاورده که تکلیفش روشن است، نه اهل نماز است و نه اهل طلب هدایت!

موفق باشید ...@};-

جناب مشکور
حالابرای شخصی (آقا)که به یک فرد(خانم)علاقه داردقصد ازدواج ندارد وچون اونمازمی خواند نمازخودراترک نمی کندچگونه است؟

مخاطب;1011320 نوشت:
جناب مشکور
حالابرای شخصی (آقا)که به یک فرد(خانم)علاقه داردقصد ازدواج ندارد وچون اونمازمی خواند نمازخودراترک نمی کندچگونه است؟

مخاطب عزیز

قبلاً هم در تایپیک های قبلی مکرر توضیح داده ایم که هر نوع ارتباط عاطفی بین دو نامحرم برای ابراز عشق و علاقه و محبت، اگر خارج از چارچوب شرع مقدس یعنی ازدواج باشد حرام است و در هر سطحی که باشد باید ترک شود. و نیز بیان کردیم که همین نوع ارتباطات حرام است که باعث دور شدن انسان از نور تقوا و پرهیزکاری و هدایت و ایمان می شود. از اینرو تداوم این قبیل ارتباطات حرام، انسان را بمرور نسبت به تقیدات دینی و انجام وظایف و واجبات شرعی از جمله نماز و روزه ضعیف می کند.

بنابراین، از مثالی که بیان کردید، می توان فهمید که فرد مورد نظر، به هدایت الهی در زمره اهل ایمان قرار گرفته و قطعاً از عمق جان، مشتاق هدایت هست، اما بدلیل اینکه روحش در اسارت هوای نفس و شهوات نفسانیه ارتباط با نامحرم و گناه گرفتار است، پرده های حجاب گناه و نفسانیات، فطرت و قلب خداجو و هدایت طلبش را تیره و تار کرده اند، فلذا خیال می کند که طالب هدایت نیست.

پرسش:
شخصی که نمی خواهد به راه راست هدایت شود چرا در نماز باید اهدناالصراط المستقیم بگوید؟

پاسخ:
در پاسخ گفتنی است: برای چنین شخصی می توان چندین فرض تصور کرد:

1. چنین شخصی، یا اساساً و بطور کلی از نور هدایت و نور ایمان به خدا و معاد و بندگی خدا گریزان است و یا از بعضی جهات و در برخی امور (مانند: آزاد و رها در امور اقتصادی، آزادی های شهوانی) طالب هدایت نیست؟ بعبارتی این عدم تمایل به ایمان و نور هدایت یا از عمق جان و نهاد قلبش شعله ور می شود و یا امری بیرونی است مثلاً اهل ایمان است اما تمایل به گناه و فساد و آزادی و لاابالی گری، مانع و سدی بر سر راه هدایتش گردیده است؟

2. اگر این شخص، به توفیق و هدایت الهی نماز می خواند که از مرحله و درجاتی از هدایت برخوردار است پس اینکه گفته شود چنین شخصی طالب هدایت نیست، معنادار نیست، زیرا کسی که بنا به امر خدا نماز را در برنامه زندگی اش وارد ساخته، یعنی خود را در مسیر نور و هدایت الهی قرار داده است.

3. و اما اگر علیرغم ایمان به خدا آگاهانه و عامدانه نماز نمی خواند که بی شک، خود را از نور هدایت نماز محروم کرده و دیگر جایی برای پرسش این سؤال نیست!! و اگر اصلاً به دین و خدا و کتاب و پیامبران الهی ایمان نیاورده که تکلیفش روشن است، نه اهل نماز است و نه اهل طلب هدایت!

حال اگر پرسیده شود: تکلیف شخصی که اهل نماز هم هست اما با خانوم نامحرمی در ارتباط است در رابطه با سؤال اصلی چیست؟ از طرفی نماز می خواند و از طرفی اهل ارتباط با نامحرمان است! چگونه می تواند طالب هدایت باشد؟ در پاسخ گفتنی است: مکرر گفته ایم که هر نوع ارتباط عاطفی حرام بین دو نامحرم برای ابراز عشق و علاقه و محبت، اگر خارج از چارچوب شرع مقدس یعنی ازدواج باشد حرام است و در هر سطحی که باشد باید ترک شود. و نیز بیان کردیم که همین نوع ارتباطات حرام است که باعث دور شدن انسان از نور تقوا و پرهیزکاری و هدایت و ایمان می شود. از اینرو تداوم این قبیل ارتباطات حرام، انسان را به مرور نسبت به تقیدات دینی و انجام وظایف و واجبات شرعی از جمله نماز و روزه نیز ضعیف می کند.

بنابراین، فرد مورد نظر، به هدایت الهی در زمره اهل ایمان قرار داشته و قطعاً از عمق جان، مشتاق هدایت هست، اما بدلیل اینکه روحش در اسارت هوای نفس و شهوات نفسانیه ارتباط با نامحرم و گناه گرفتار است، پرده های حجاب گناه و نفسانیات، فطرت و قلب خداجو و هدایت طلبش را تیره و تار کرده اند، فلذا گمان می کند که طالب هدایت نیست. لکن اگر به گناه و نافرمانی خود ادامه دهد خطر تاریکی قلب وی را تهدید کرده و ممکن است به وادی تکذیب و انکار آیات الهی کشیده و از نور هدایت الهی فاصله بگیرد.

موضوع قفل شده است