185 سوره بقره،4 سوره بلد،

این دو آیه را چه جوری میشه با هم جمع کرد؟

انجمن: 

چگون میتوان این دو آیه را با هم جمع کرد؟
آیه 185 سوره بقره:
یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر
آیه 4 سوره بلد:
لقد خلقنا الانسن فی کبد

کارشناس بحث : عمار