1000 رکعت نماز

آیا پیامبران روزانه ۱۰۰۰ رکعت نماز می خواندند؟

سلام علیکم 
در برخی روایات،دیده میشود که میگویند که ائمه در برخی از روز ها ۵۰۰یا۱۰۰۰رکعت نماز خوانده اند.

آیا منظورشان این است که زیاد نماز خوانده اند یا واقعا منظورشان همان عددی است که ذکر شده؟!