گرایش به شرک

انگیزه های شرک ؟؟؟ راه های مقابله ؟؟؟

به قصد تبیین ارزش سؤال کردن:Sham:

مردم با چه انگیزه هائی به شرک می گرایند؟ آیا شما می توانید نمونه هائی از این انگیزه ها را نام ببرید؟ چگونه این انگیزه ها را در درون خود بخشکانیم؟

مشارکت کنید ...:Gol::Gol::Gol: