کوانتوم

احتمالات کوانتومی ناقض علیتند؟

ایا وجود احتمال در فیزیک کوانتوم ناقض علیت نیست؟در فیزیک کوانتوم اثبات میشود که دنیا مثل ریختن یک تاس عمل میکند.وقتی شما تاس میریزید احتمال دارد یک تا شش بیاد . مطمئنید پنج و نیم یا بیست و دو یا... نمیاد.ولی امکان ندارد بتونید پیش بینی کنید که یقینا از بین یک تا شش کدام اتفاق می افتد.اگر شش بیاد بدون دلیل است اگر سه هم بیاد باز دلیلی ندارد.تنها چیزی که میشود پیش بینی کرد احتمال وقوع است.یعنی نهایتا میشود گفت یک با احتمال 20% دو با 56% و... ممکن است اتفاق بی افتد.
یعنی پدیده ای رخ داده بدون دلیل!هیچ عاملی باعث نمیشود که یک به جای پنج اتفاق بی افتد!...شانسی است!!کاملا شانسی!

"فیریک جدید" دین و عالم معنا را باور پذیرتر می کند ؟

سلام
بر عکس ادعای بعضی مغرورین به علوم تجربی هر روز علم به مرزهای دین نزدیکتر می شود و می توان این پیش بینی را داشت که متون دینی در آینده ای نزدیک بهترین منبع برای تحقیقات علمی عمیق درشناخت جهان خواهد بود .
برعکس کسانی که دلایل علمی را برای رد عقاید دینی می آورند ما هر چه نگاه می کنیم نه تنها تضادی نمی یابیم بلکه بیانی نو را در پیش روی خود می بینیم که حقیقتی کلی را برای ما روشنتر می سازد
شاید تا چندی پیش وجود عوالم دیگر باور پذیر نبود اما در فیزیک نوین یا همان فیزیک کوانتوم عوالم تو در تویی برای جهان ترسیم می شود که از نگاه و آگاهی عادی ما پنهان است .
نمی خواهم بگویم عالم معنایی که در دین مطرح می شود همان عوالم تو در توی فیزیک کوانتوم است اما این تقریب نگاهها بشارت دهنده است .
یکی از اصول فیزیک کوانتوم وجود جهان احتمالات بجای جهان قطعی و حتمی است . این بیان با تعابیر ساده دینی خیلی واضح بیان شده اند . در روایات وقتی از قضا و قدر سخن به میان می آید همیشه یک راهی برای تغییر لحاظ می شود . حتی دعا را رد کننده قضای حتمی می دانند . این تشابه بیانات برای اهل تفکر نشانه ها دارد .
نظر شما چیست ؟ آیا علم و دین ( به زعم کسانی که آندو را متضاد می دانند ) روزی آشتی می کنند ؟
مهمترین سوالی که اینجا می توان مطرح کرد آنستکه :
ماده چیست ؟ مرز میان ماده و معنا کجاست ؟ آیا مرزی وجود دارد ؟ آیا نگاه و توجهی خاص به یک حقیقت واحده ماده ساز و معنا ساز است ؟
دوستانی که فیزیک خوانده اند اینجا وارد شوند خیلی خوب است .
موفق باشید