کلیپ، وسواسی

وضوی آیة الله سیستانی با کمتر از نصف لیوان آب

با دیدن این کلیپ ، وسواسی ها خود را سریعا از برج میلاد پایین بیندازند:
وضوی آیت الله سیستانی ، تنها با نصف لیوان آب!
به آب موجود در لیوان نگاه کنید.

https://www.vidanama.com/35162?embed=true

فاعتبروا