وضو و نجس شدن بدن

آیا نجس شدن یکی از اعضای بدن وضو را باطل می کند؟

انجمن: 

سلام و خسته نباشید.

سوال اول:

ایا نجس شدن یکی از اعضای بدن به غیر از اعضای وضو پس از اتمام وضو و در حالی که شخص در حال رفتن برای ادای نماز است وضو را باطل میکند؟در این صورت نماز خواندن با این شرط چه حکمی دارد؟ایا نمازهایی که تاکنون خوانده شده باطل است؟

سوال دوم:

اگر مکانی توسط ما اندکی نجس شده باشد و کسی که در ان مکان نماز میگذارد ابودز این موضوع بی خبر باشد نماز های او به گردن ما خواهد بود؟