وضو، مسح

در وقت وضو، مسح کشیدن بر موهای کوتاه جلوی سر کافیست؟

[=&quot]بنام خدا[/][=&quot][/]
[=&quot]سلام وادب[/][=&quot][/]
[=&quot] مقلد و بقا برمیت بر حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)[/][=&quot][/]

[=&quot]درمورد عمل اسان وضو خواهم از کارشناس محترم انجمن سوال نمایم . من روش و احکام مسح کشیدن رو بلدم.[/][=&quot][/]

[=&quot]و در عین حال میدونم که در وضودر مرحله کشیدن مسح سرم، موهای سرمون اگر بلند باشن باید فرق از وسط باز کنیم و پوست رو مسح کنیم. یا بیخ موها رو مسح کنیم تا مسح صحیح محقق بشه و صدق کنه که بماند حالا سوالات من به قرار زیر است:[/][=&quot][/]

[=&quot]
سوال1: اگر موهای سرم بلند نباشن یعنی[/]
[=&quot] [/][=&quot] کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا شرعا نیاز[/][=&quot] [/][=&quot] و واجب نیست فرق از وسط باز کنم و پوست سرم[/][=&quot] [/][=&quot] رو مسح کنم یا بیخ موهام رو مسح کنم ؟ بلی/ خیر؟[/][=&quot] و لطفا توضیح دهید کمی اگر ممکنه کارشناس محترم[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]
[=&quot]سوال2: موهای سرم بلند نباشن یعنی[/][=&quot] [/][=&quot] کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا تنها لازم است روی موهای جلوسر رو مسح کنم تا مسح صحیح محقق شه و صدق کنه؟ بلی/ خیر؟ خواهشا[/][=&quot] توضیح دهید کمی میشه
خداحافظ تان

[/][=&quot][/]

برچسب: