وضو، مسح

در وقت وضو، مسح کشیدن بر موهای کوتاه جلوی سر کافیست؟

[=&quot]بنام خدا[/][=&quot][/]
[=&quot]سلام وادب[/][=&quot][/]
[=&quot] مقلد و بقا برمیت بر حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)[/][=&quot][/]

[=&quot]درمورد عمل اسان وضو خواهم از کارشناس محترم انجمن سوال نمایم . من روش و احکام مسح کشیدن رو بلدم.[/][=&quot][/]

برچسب: