هم راکعون

امام علی(ع) و بخشش انگشتر در نماز

سلام  علیکم
( امام علی(ع) که در نماز متوجه چیزی نمیشدند  و خشوع کل داشتند چطور در نماز به فقیری انگشتر دادند؟؟)

ما در جواب چنین افرادی چه باید بگیم؟؟