هزار رکعت نماز

آیا پیامبران روزانه ۱۰۰۰ رکعت نماز می خواندند؟

سلام علیکم  در برخی روایات،دیده میشود که میگویند که ائمه در برخی از روز ها ۵۰۰یا۱۰۰۰رکعت نماز خوانده اند. آیا منظورشان این است که زیاد نماز خوانده اند یا واقعا منظورشان همان عددی است که ذکر شده؟!