نمک سفره

منبع این روایت: «نمک سفره تان را هم از ما بخواهید»

روایت مشهوری وجود دارد که خداوند به حضرت موسی فرمودند که شما باید حتی نمک سفره ات را هم از ما بخواهی

واز مداحان وروضه خونان هم نقل میکنند که یکی از معصومین فرموده اند که شیعیان ما باید حتی نمک سفره شان را هم از ما بخواهند

کدام یک از این دو روایت معتبر است و دارای منبع است؟