نماز با سه تکبیر

نماز با سه تکبیر در جنگ صفین

سلام .

جایی شنیدم که حضرت علی ع در جنگ صفین چون موقعیت نبوده در اوج جنگ هنگام نماز به یارانش فرموده به جای هر نماز فقط سه تکبیر بگویید .
چنین موضوعی در تاریخ یا حدیث نقل شده ؟
ممنون