نقش مردم

نقش ما ( ملت ایران اسلامی ) در مقابله با تحریم چیست ؟

سلام بر آزادگان جهان
اکنون که دشمن کینه توز ما با حربه تحریم برای بپای درآوردن ملت بزرگ ایران به میدان آمده نقش ما چیست ؟
ما چگونه میتوانیم با تحریم مبارزه کنیم ؟
برنامه عملی ما چیست ؟
متشکرم