نرم افزار،کم حجم،فیلم،تبدیل فرمتها

درخواست معرفی یک نرم افزارخوب جهت کم حجم نمون انواع فیلم و چندسوال دیگر ازجمله نحوه آموزش نصب آنها

[="DarkSlateBlue"][="3"]بنام او

باسلام..

{ابتداجسارتا اگر جای درستی نبود یا اینکه قبلا بهش پرداخته شده عذر میخواهم}

درخواستها :