نحوه تکلم جناب سلمان فارسی

نحوه تکلم جناب سلمان با اعراب

باعرض سلام وقبولی طاعات .نحوه تکلم جناب سلمان فارسی با اعراب چگونه بوده است .ایا ایشان به زبان عربی ارتباط زبانی برقرلر می کردند .یا اینکه به زبان فارسی در این صورت زبان فارسی ان زمان چه تفاوتی با زمان ما دارد .