مير سيد علي همداني

نقش علما در اقتصاد

بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام و ادب و احترام

براي مثال در تاريخ،عالم و عارفي چون مير سيد علي همداني وجود دارند كه از اقدامات ايشان حتي با عنوان«انقلاب اقتصادي»ياد مي شود.
و گويا اقدامات اقتصادي ايشان در ترويج تشيع در منطقه كشمير تاثير داشته است.
آيا علما علاوه بر تبيين احكام اقتصاد،تاثير ديگري در اقتصاد ممالك اسلامي داشته اند؟يا اينگونه موارد استثناء هستند؟
در تاريخ اسلام تا كنون علما در توسعه اقتصادي يك منطقه چه نقشي داشته اند؟

و من الله التوفيق