مهارتهای فرزند پروری

کودکان آنگونه که زندگی می کنند، می آموزند ...

[=&quot] کودکان آنگونه که زندگی می کنند،[/]
[=&quot] می آموزند[/]
[=&quot] و[/]
[=&quot]آنگونه که می آموزند،[/]
[=&quot] زندگی می کنند.[/]