منصوص

«نص» به چه معناست؟

نص یعنی چی؟
1
آیا منقول، منصوص است و غیر منقول، غیر منصوص است؟ مثلا دلالت عقل و اجماع چون غیر منقول هستند غیر منصوص هستند؟
2
آیا نص بودن بستگی به دلالت منقول و غیر منقول دارد؟یعنی اگر احتمال خلاف ندارد منصوص است و اگر احتمال خلاف دارد غیر منصوص است؟
3
آیا نص بودن بستگی به سند منقول دارد؟ مثلا روایت متواتر منصوص است اما غیر متواتر غیر منصوص است؟

مثلا
بعد از فتح مکه پیامبر اسلام شخصی را به عنوان والی مکه انتخاب کردند...
و خداوند می فرماید :
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا
1
آیا این انتخاب چون منقول است منصوص است؟
2
یا چون غیر متواتر است غیر منصوص است؟
3
یا چون دلالتش احتمال خلاف ندارد و به عبارتی هم شخص انتخاب شده معلوم است و هم والی بودنش معلوم است، منصوص است؟

کلا نص به چه میگویند...

آیا انتخاب پیامبر مبنی بر جانشینی عثمان منصوص بود؟

انجمن: 

با سلام و احترام

میدانیم که پیامبر اسلام ص هر زمان از مدینه خارج میشدند جانشین موقت تعیین می کردند.
مثلا حداقل یک بار عثمان و یک بار امیر المومنین علیه السلام را جانشین خود کردند...
و نیز میدانیم پیامبر، امیرالمومنین (ع) را جانشین بعد از خود تعیین کردند.
و میگویند امامت امیرالمومنین علیه السلام منصوص است.
سوال :
آیا انتخاب عثمان یا امیرالمومنین علیه السلام و سایر صحابه، منصوص بود یا نه ؟