مقاومت در برابر گناه

می خواهم گناه نکنم اما ...

خیلی سعی میکنم که گناه نکنم اما تا میخوام از خونه بیرون برم با کوهی از گناهان مردم مخصوصا دخترا رو به رو میشم من از بچگی ارتباط اجتماعیم زیاد خوب

نبوده و الان دارم سعی می کنم حلش کنم و الان نسبتا بهتره اما بازم هر بار که تصمیم میگیرم اینبار دیگه بیرون که رفتم گناه نکنم همین که از در بیرون میرم انگار

دهنم قفل میشه نمیدونم چیکار کنم نمیتونم امر به معروف و نهی از منکر کنم انگار همش میترسم بهم بگن خب که چی بشه برو کنار بزار باد بیاد و این حرفا ..

خیلی عذاب وجدان دارم  میدونم دلیلم برای عمل نکردن به این واجب متقاعد کننده نیست اما هیچ جوره نمیتونم حلش کنم چیکار کنم؟