مقاومت در برابر گناه

می خواهم گناه نکنم اما ...

خیلی سعی میکنم که گناه نکنم اما تا میخوام از خونه بیرون برم با کوهی از گناهان مردم مخصوصا دخترا رو به رو میشم من از بچگی ارتباط اجتماعیم زیاد خوب

نبوده و الان دارم سعی می کنم حلش کنم و الان نسبتا بهتره اما بازم هر بار که تصمیم میگیرم اینبار دیگه بیرون که رفتم گناه نکنم همین که از در بیرون میرم انگار