مقام فعل

شبهات در مورد اسم الله و ارتباط آن با هویت مطلقه

سلام

در تفسیر سورهٔ حمد که ناتمام ماند آیت الله خمینی فرمود: اولین تجلی مقام ذات (هویت مطلقه) اسم الله است. حال شبهاتی در این مورد هست:

1) آیا تمام تجلیات هویت مطلقه و مقام ذات فعل خدا هستند؟

2) آیا فعل خدا محدود است یا نامحدود؟

3) اگر اسم الله اولین تجلی است و فعل خداست آیا محدود است یا نامحدود؟

4) چرا تنزیه متوجه اسم الله که اولین تجلی است می شود و متوجه خود مقام ذات نیست مثلا بهتر نیست بگوییم سبحان الهو نه سبحان الله چون مقام ذات لایق تنزیه است نه تجلیات؟

باتشکر