مفهوم مخالف

اشتباه در ترجمه و تفسیر آیه: «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا»

با سلام و احترام

لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا

اگر در اسمان و زمین خدایانی جز الله باشد محققا ان دو فاسد خواهند شد.

در این آیه، ادبا میگویند الا به معنای ادات استثناء نیست بلکه صفت به معنای غیر است.

یعنی به این معناست : اگر در آسمانها و زمین خدایانی که غیر الله هستند باشد ان دو فاسد میشوند.

چرا الا را به معنای غیر میگیرند ؟

چون اگر الا صفت نباشد معنا اشتباه میشود و ایه مفهوم اشتباهی خواهد داشت نعوذ بالله
معنای اشتباه :
آیه میفرماید اگر خدایانی جز الله باشد فساد میشود
پس مفهومش این است که :
اگر خدایانی با الله باشد فساد ایجاد نمیشود

و این ندای شرک است نه توحید.

پس علمای ادبیات و به تبع آنها علمای اسلام نتیجه گرفتند الا صفت است.

اما رفع اشتباه علما :

همانطور که میدانید جمله استثنا شامل دو جمله مثبت و منفی است.
و در مفهوم مخالف، ادات نفی بر سر جمله شرط ( شامل دو جمله) می آید. و جمله مثبت را منفی و منفی را مثبت میکند.

اکنون روش صحیح مفهوم مخالف

لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا

( تفکیک : لو کان فیهما آلهه و لم یکن فیهما الله لفسدتا )

مفهوم مخالف :

لو لم یکن فیهما آلهه و کان الله فیهما لم یفسدا

و این عین توحید است.

ترجمه :
اگر در انها خدایانی باشد و الله نباشد فاسد میشوند.
مفهوم مخالف :
اگر در انها خدایانی نباشد و الله باشد فاسد نمیشوند.

پس مشکلی ایجاد نمیشود تا نیاز باشد الا را به معنای غیر و وصفیه بگیریم.