معیارهای زندگی

تعریف زندگی از نظر اسلام

با سلام.
لطفا طبق آیات و روایات تعریف دقیق زندگی را از نظر اسلام بیان کنید.
معیارهای زندگی از نظر اسلام چیست؟