مسجد ، کسب و کار

حکم استفاده شخصی از مسجد و اجاره آن قسمت

انجمن: 

سلام

 آیا از نظر شرعی.از طبقه دوم خود مسجد(بالکن)میشود استفاده شخصی کرد و در عوض مقداری پول به مسجد کمک شود.در مورد حسینیه چطوره؟.نظر رهبری.

(چون توی محل ما در فصل برداشت محصول زعفران.افرادی طبقه دوم مسجد را جهت خشک کردم گل زعفران استفاده میکنن و در عوض مقداری پول به مسجد کمک می‌کنند توی حسینیه هم همین کار را میکنن)