مردم سالاری دینی

آزادی در اسلام و حکومت اسلامی

حدود وثغور آزادی در اسلام و حکومت اسلامی چیست؟

چه کسانی (مسلمان، مومن، سنی، شیعه، کمونیست، مسیحی، یهودی، بی دین)
تا چه اندازه ای (موضوعات سطحی یا عمیق و بنیادی)
در چه موضوعاتی(داخل دینی و خارج دینی)
در چه مواقعی ( اوایل انقلاب ، زمان انتخابات و یا مواقع دیگر)

آزادند در مورد مسائل مورد نظر خود اظهار نظر نمایند. آیا قوانین و مقرراتی مشخصی در این خصوص وجود دارد و یا بر اساس شرایط زمانی تصمیم گیری می شود.