مجازات، ملأ عام، قرآن

اجرای علنی مجازات از نظر قرآن

انجمن: 

آیا مطابق متن و تفاسیر قرآن کریم اجرای مجازات باید در ملأ عام صورت گیرد؟ اگر اینگونه است در چه نوع مجازات هایی و مطابق با کدام آیات؟ و اگر نه، دلایل قرآنی آن را ذکر کنید؛ مثلا آیه 2 سوره نور چگونه تفسیر می شود؟