متریالیسم

علوم بشری و مرزهای آن !!!

سلام
گفتگوی اهل دین و دانشمندان تجربی میدان زور آزمایی دو جنس از علم و دانش است
در این میان دانشمندان تجربی با تاکید بر روشهای کاملا قابل اطمینان بنوعی عصمت را در مورد دانشهای خود مدعی اند
دیگر اینکه این دانشمندان با توجه به یافته های خود مدعی اند می توانند در مورد تمام حقایق هستی اظهار نظر کنند
آیا این دو ادعا صحیح است ؟
یا علیم

فلسفه غرب - سخنرانی - کتاب و معرفی کتاب ومقاله


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ فلسفه غرب

سخنرانی حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
 1. 01:23:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 1
 2. 01:22:56 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 2
 3. 01:16:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 3
 4. 01:24:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 4
 5. 01:16:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 5
 6. 01:17:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 6
 7. 01:21:20 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 7
 8. 01:15:57 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 8
 9. 57:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 9
 10. 22:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 10
 11. 01:23:26 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 11
 12. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش اول
 13. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش دوم
 14. 01:15:39 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 13
 15. 42:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 14
 16. 01:07:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 15
 17. 01:12:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 16
 18. 01:19:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 17
 19. 01:08:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 18
 20. 01:14:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 19
 21. 01:14:19 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 20
 22. 51:37 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 21
 23. 01:12:13 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 22
 24. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه اول
 25. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه دوم
 26. 01:21:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 24
 27. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 - بخش اول
 28. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 بخش دوم
 29. 01:06:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 26
 30. 44:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 27
 31. 57:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 28
 32. 01:14:12 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 29

منبع: راسخون

یاحق