ماهیت تفکر انسان

ماهیت تفکر انسان و تاثیر تفکر بر محیط پیرامون انسان

انجمن: 

عرض سلام

ماهیت تفکر انسان چیست؟ آیا وابسته به ماده است؟ و برای تفکر تنها نیاز به انرژی هست؟

و اینکه آیا تفکر انسان بر محیط پیرامون و حتی جهان تاثیر می گذارد؟

لطفا این چند سوال بنده را پاسخ دهید با تشکر