لورال‏

قرآن و پلورالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم
قران و پلورالیسم دینی
قران حقانیت طولی شرایع انبیاء الهی را می پذیردو همه آنها در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه یعنی دین الهی و تسلیم و عبودیت در پیشگاه خداوند یکتا می داند اما حقانیت عرضی را نمی پذیرد.
1-قران رسیدن به حقیقت را ممکن می داند و شکاکان را سرزنش می کند.نحل،66.جاثیه،23.
- ادله پیامبران را روشن و تردید شکاکان را بی وجه می داند.ابراهیم،9و10
- امر به تبعیت از علم ویقین و نهی از پیروی ظن و گمان دارد.اسرا،36.یونس،36ونجم،28
2-قران غیر اسلام دین دیگری را نمی پذیرد.اسلام را تنها دین حق و صراط مستقیم معرفی می کندال عمران،85ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛
بقره،120 ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جائک من العلم مالک من الله من ولی ولا نصیر
3-قرآن دین همه انسانها را اسلام معرفی می کند وپیامبر اسلام را هادی همه انسانها معرفی می کند ؛ما ارسلناک الا کافة للناس؛ماتورا نفرستادیم مگر برای همه مردم.سبأ،28
یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا؛ای مردم من فرستاده خدابه سوی همه شما هستم.اعراف،158.نساء79.حج،49.فرقان،1.انبیاء107،

-قرآن اهل کتاب رانیز به اسلام فرا می خواند مائده،15-16و19.ال عمران،7و 71.بقره،41.
بنابراین دین حق فقط اسلام است که همان آیین توحید به معنای کامل کلمه و در همه ابعاد انستکه دین همه پیامبران الهی بوده و آنان همگان را به سوی آن دعوت کرده اند.لذا تثلیث و ثنوین اساس درستی ندارند.
از منطر اسلام شریعت کثرت طولی دارد یعنی در طول تاریخ آنچه تغییر کرده شریعت الهی بوده و هر پیامبرصاحب شریعتی ،شریعت پیشین را نسخ نموده و شریعتی کامل تر ومتناسب با رشدبشر و مقتضیات زمان عرضه کرده است.بنابر این تکثر طولی - نه عرضی – شریعت وجود داشته است و با شریعت خاتم همه شرایع پیشین نقض شده و تنها دین مقبول،توحید ناب و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله است