قواعد فقهی

قاعده های فقهی

بسم الله الرحمان الرحیم
باسلام
اگر اجرای برخی از احکام اسلامی درزمان فعلی انجام نشودیابه تاخیرافتدویاتغییریابد چه قاعده های فقهی مبنی برمشروعیت این اعمال وجود داردلطفا بامنبع بیان شود باتشکر