قلم اعلی

تفسیر عرفانی و معرفتی آیه شریفه: «الذی علّم بالقلم» چیست؟

انجمن: 

هو الذی علّم بالقلم

با سلام و ادب

تفسیر عرفانی و معرفتی آیه شریفه ی "الذی علّم بالقلم" چیست؟

مقصود از قلم در این آیه چیست؟

و این چه نوع علمی است و حاملان آن چه کسانی هستند؟

آیا این علم عمومیت دارد؟

با تشکر