قطع رابطه با دوست بد

چگونه با دوستان ناباب رابطه ام را قطع کنم؟

سلام من دختری سیزده ساله هستم که به تازگی چادری شدم و سعی میکنم به احکام اسلامی عمل کنم. دوستان نابابی دارم که نمیدانم چگونه با آنها قطع رابطه کنم که نه از من دلخور شوند و نه از دین زده شوند؟چیکار کنم؟