قرآن، اتحاد، غیر خدا، تفرقه، اختلاف

قرآن ؛ تنها مرجع حل اختلاف مسلمانان

وقتی خداوند در رهنما بودن قرآن شکی باقی نمی گذارد، وقتی برای هدایت بشر همه چیز را در این کتاب به تفصیل بیان داشته است
با وجود اینکه پروردگار کتابی مفصل و کامل را برایمان فرستاده است آیا باید غیر او را حکم قرار دهیم؟!
وقتی این کتاب بعنوان مرجع حل اختلاف معرفی شده است چرا باید به غیر آن تمسک جوییم تا ما را مختلف و متفرق سازد؟
من می گویم همه فرقه ها اعم از شیعه و سنی فقط باید به حبل الله که همانا قرآن است اعتصام کنند نه به احادیث و روایاتی که
ایلاف و اتحاد آنها را از بین می برد و دینشان را تکه تکه و خودشان را از هم می گسلد فرقه فرقه می نماید.