قانون ظالمانه

آیا یک قانون ظالمانه واقعا قانون است؟

باسلام ودرودفراوان
ایایک قانون ظالمانه واقعاقانون است؟