فلسفه صدرایی

علامه مصباح یزدی، فیلسوف صدرایی است یا خیر؟

انجمن: 

با عرض سلام و تشکر فراوان – علامه مصباح یزدی را به عنوان یک فیلسوف صدرایی مطرح می کنند با این توضیح که مرزهای علوم را حفظ کرده و در فلسفه، عرفان را دخالت نمی دهد . مثلا وقتی از وحدت در فلسفه سخن می گوید وحدت تشکیکی را می گوید نه وحدت شخصی را . با این حال بسیاری از آراء صدرالمتالهین را نقد می کند. از جمله جسمانیه الحدوث بودن نفس را و نیز اشکالات زیادی بر معاد جسمانی صدرا وارد کرده و امثال ذالک. با این وجود چگونه می توان او را یک فیلسوف صدرایی نامید؟ - پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم.