فضائل عایشه

علت اهمیت فضائل عایشه از دید اهل سنت

سلام لطفا فضائلی که اهل سنت برای عاشیه بر میشمارند را بفرماییدو اینکه چرا نسبت به حضرت زهرا این توجه ومقام را ندارند وهم چنین چرا بقیه همسران پیامبر را در حد عایشه توجه وتعصب ندارند وچه مقدار از این فضائل از نظر شیعه به صورت علمی میتوان رد کرد ودر آخر از نگاه اهل تسنن علل اصلی برتری عایشه بر بقیه چیست؟