علوم انساني

روان شناسی در قرآن

[="Tahoma"][="DarkGreen"][h=1]روانشناسی در قرآن[/h] انجمن روانشناسی اسلامی

نشست انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان "روانشناسی در قرآن" با حضور آیت الله حائری شیرازی. پایگاه islamicpa.com[/][/]