علم سودمند

تعریف«علم نافع» چیست؟یادگیری چگونه علمی لازم است؟

[="Tahoma"][="Navy"]بسم الله الرحمن الرحیم

علم نافع دارای صفات و علامات و آدابی می باشد.
امام صادق علیه السلام درباره آیه(إنما یخشی الله من عباده العلماء - از بندگان خداوند تنها دانشمندان از او می هراسند - فاطر آیه 28)می فرمایند:منظور خداوند از علماء کسانی هستند که رفتار آنها گفتارشان را تایید می کند و هر که رفتار او غیر گفتارش باشد پس عالم نیست.(الکافی/ج1/ص36)
و نیز حضرتش می فرمایند: به طلب علم برآیید و آنرا با حلم و وقار زینت خود سازید و بر آن کس که به او علم می آموزید و از او علم چیزی را فرا می گیرید تواضع به خرج دهید و عالم ستمگر مباشید که باطل شما بر حقتان غلبه خواهد کرد.(الکافی/ج1/ص36)
و امام رضا علیه السلام فرمودند:بردباری و سکوت از علامات دانش است.(الکافی/ج1/ص36)[/][/]