عشق الهی،

آیا بین عشق های زمینی و الهی رابطه ای است؟

بعضی میگن عشق زمینی ریشه در عشق الهی دارد و یا مقدمه ی اونه این درسته؟

برچسب: