عدالت و حکومت

اهمیت عدالت در حکومت

باتوجه به اینکه عدالت ابعادگسترده فردی واجتماعی دارد مثلا یک کاسب می توانددرکسب خودعادل باشد قاضی درقضاوت و...چراعدالت منحصردرحکومت است؟