طلحه و زبیر

پیشنهاد بیعت با طلحه و زبیر

پس از قتل عثمان که مردم برای بیعت با امام علی علیه السلام، نزد آن حضرت آمدند، ایشان از پذیرش بیعت امتناع ورزیده و بنابر نقل برخی منابع مانند طبری و الفتوح، حضرت پیشنهاد دادند مردم با طلحه و زبیر بیعت کنند و خود نیز با مردم،برای بیعت نزد طلحه و زبیر رفتند،که آنها قبول نکردند، چنین گزارشی چگونه تحلیل می شود، آیا از جهت تاریخی قابل پذیرش است؟