ضمان اجرایی

ارتباط بازگشت همه مخلوقات به سوی خدا و معاد

انجمن: 

آیه 11 سوره مبارکه زخرف اشاره میکند به خروج انسان در روز قیامت. علامه طباطبایی در تفسیر آیه میفرماید که توحید تمام نمیشود مگر به معاد.
بنده بازگشت به خداوند را به لطف تاپیک "وقتی موجود زنده ای غیر انسان بمیرد چه می شود؟" متوجه شده ام. ولی ارتباط آن را با توحید نمیفهمم.