صلواتی که 10 هزار ثواب داره

صلواتی که ثواب 10 هزار صلوات دارد

سلام آیا خواندن این صلوات: (اللهم صل علی محمد واله مختلف الملوان وتعاقب العصران .........) ثواب ده هزارصلوات را دارد؟