شیطان و خواب

آیا شیطان در خواب از ما دست می کشد؟

ایا شیطان در خواب دست از ما میکشد....؟؟؟؟

شیطان در خواب می تواند مارا گمراه کند؟