شوهر بی احساس

شوهرم به من اهمیت نمی دهد

 

سلام

من خانومی28 ساله و شوهرم 38 ساله که 5 سال قبل به صورت سنتی ازدواج کردیم بدون هیچگونه دوستی قبلی. بافرهنگ های بسیارمتفاوت.

مشکلی که من دارم اینه که همسرم بسیارسردوبی احساس هست طرز رفتاربا یک زن رودرموردخواهرش ومادرش بلده امابه من که میرسه اصلا یک زن باهام برخوردنمیکنه

و حتی عمدابه نیازهای عاطفی وجنسی من توجه نمیکنه

من خیلی با همسرم صحبت کردم ومشاوره رفتیم ولی خودشو به اون راه میزنه.

ایشون بسیاروابسته به خانواده خودش هست بطوریکه مدام توهرمسئله ای اززندگیمون بااونهابخصوص خواهرشون مشورت میکنه وقت آزادش روبرای خانوادش میذاره بسیاری ازبرنامه ریزی هامون روخواهرش بهم زده حتی بخاطراونهامنوتابحال مسافرت نبرده توتمام مسائل مهم زندگیمون من بایدکناربایستم ودخالت نکنم بمن مثل یه بچه که ازهیچی سردرنمیاره نگاه میکنه.

مابارهابخواست هردومون اقدام بجدایی کردیم اماآخرکارپشیمون شدیم واین باعث شده همسرم هیچ اطمینانی بمن نداشته باشه

درامدش روپس اندازش روازم مخفی میکنه که نکنه مهریه بخوام حتی پول توکارتم نمیریزه بارهابهم گفته که دلم باهات نیست بیاجداشیم ولی بعدش هردومون بخاطرآبرومون برگشتیم

لطفا بگید چیکار کنم؟