شوروی

چرا مرحوم امام خمینی ره برای بزرگترین حامی صدام یعنی شوروی،اظهار نصیحت و راهنمایی کردند و نامه نوشتند؟

سلام شبهه ای ذهنم را درگیر کرده .چرا مرحوم امام خمینی ره برای بزرگترین حامی صدام یعنی شوروی،اظهار نصیحت و راهنمایی کردند و نامه نوشتند؟شوروی جنایتکاری بود که کمک فراوانی به رژیم بعث کرد.این درست است که ما،دشمن جنایتکاررا راهنمایی کنیم؟در اواخر جنگ؟

 

لایه های پنهان جنگ

انجمن: 

[="Arial"][="DarkOrchid"]

به نام خدا...

کنت دمارانش(رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه)
«ایران یکی از قدرت های واقعی منطقه است که دارای ذخایر عظیم نفت در قلمرو وسیع و پرجمعیت خود می باشد؛ هزاران سال است که این امپراتوری به عنوان تنها قدرت مسلط کل منطقه شناخته شده است . اکنون در زمان آیت الله خمینی این قدرت چندین برابر شده است».

پیام کنت دمارانش به صدام در خصوص امام خمینی:
« در مورد این مرد (آیت الله خمینی) هوشیار باش . هیچ چیزی خطرناکک تر از جنگلی که آتش گرفته باشد ، نیست.
زیرا بادهای قوی به آن می وزد و آن آتش می تواند مرزهای فکری و کشورهای همسایه را نیز فراگیرد.»


منبع: -(جنگ جهانی چهارم، دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت)
کنت دمارانش
-کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور خراسان رضوی[/][/]