شهید شاهمرادی

فرازی از وصیت نامه تکان دهنده شهید محمد علی شاهمرادی

به نام خدا
فرازی از وصیت نامه تکان دهنده
شهید محمد علی شاهمرادی


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ای متعهدان و ای روشنفکران !!![/]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ما خون خویش را نثار کردیم تا خون شما رنگ گیرد.[/]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ما تاریکی و دشواری را بر خود پذیرفتیم تا راه شما روشن شود .[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ما جان خود را چون جرقه ای در این راه دادیم تا اسمان شما مهتابی شود .[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] و اینک[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] اگر از این پس تباهی پدید امد باید بر شما افسوس خورد.[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]بر شما باید گریست.[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مراقب خود و جامعه خود و وظیفه و تعهد خود باشید تا حماسه تان را از ذهن شما[/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/]
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] بیرون نکنند و روح قدرتمندتان را از شما نگیرند.[/]